Správa agentury EU-OSHA

Správa je proces stanovení strategických cílů a směru a zajišťování odpovědnosti.

Agentura EU-OSHA je tripartitní organizace, která dodržuje zásady řádné správy. Řádná správa zahrnuje řadu prvků, jako je otevřenost a schopnost odezvy, transparentnost, dodržování předpisů, efektivita, účinnost a odpovědnost.

Jelikož se jedná o agenturu EU, při provádění zásad řádné správy sehrávají zásadní úlohu správní rada a její výkonná rada společně s výkonným ředitelem.

Proč je správa důležitá

Řádná správa zajišťuje, že činnosti agentury odrážejí širší zájmy, plní očekávání zainteresovaných subjektů a jsou relevantní pro dotčené subjekty. Zajišťuje, aby lidské a finanční zdroje pro plnění cílů byly přidělovány účinně a efektivně. Zvyšováním transparentnosti řádná správa posiluje odpovědnost vůči zainteresovaným subjektům a občanům EU.

Následující oddíly popisují, jak agentura EU-OSHA řádné správy dosahuje.

Hlavní rozhodovací orgány

Výkonný ředitel: Výkonného ředitele agentury jmenuje správní rada v souladu se zakládajícím nařízením. Funkční období je pětileté s možností jednoho znovuzvolení.

Správní rada: Správní rada stanovuje strategie a cíle agentury a vede výkonného ředitele k odpovědnosti. Je složena ze zástupců z členských států EU zastupujících:

  • vlády,
  • zaměstnavatele,
  • zaměstnance,
  • jakož i zástupců Evropské komise.

Evropský parlament jmenuje nezávislého odborníka bez hlasovacího práva.

Ve správní radě zasedají také zástupci ze zemí EHP/ESVO a zástupci některých dalších agentur EU jako pozorovatelé.

Předsednictví správní rady rotuje mezi zástupci tří zájmových skupin vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Výkonná rada: Jedná se o menší řídící skupinu tvořenou členy správní rady. Dohlíží na přípravu a provádění rozhodnutí správní rady.

Poradní skupiny agentuře poskytují strategické pokyny a zpětnou vazbu týkající se její činnosti. Jejich členy jmenuje správní rada a jedná se o osoby z řad zaměstnanců, zaměstnavatelů a vlád.

Dosahování transparentnosti a odpovědnosti

Transparentnost je předpokladem pro odpovědnost.

Agentura v zájmu zajištění transparentnosti zveřejňuje klíčové dokumenty, mezi něž patří strategie agentury, programové dokumenty a zprávy o činnosti, roční rozpočty, účetní závěrky a zprávy Účetního dvora.

Výkonný ředitel, vedoucí pracovníci a členové správní rady musejí učinit prohlášení o svých zájmech (Přečtěte si politiku agentury EU-OSHA týkající se střetů zájmů). Zápisy z jednání správní rady jsou veřejně dostupné.

Je zavedena řada opatření týkajících se odpovědnosti.

Výkonnému řediteli musí jako schvalovacímu úředníkovi Evropský parlament na doporučení Rady udělit absolutorium v souvislosti s plněním rozpočtu.

Správní rada rovněž hraje důležitou úlohu při schvalování souhrnné výroční zprávy o činnosti a při poskytování stanoviska k roční účetní závěrce. Správní rada dále rozhoduje o jmenování výkonného ředitele a obnovení jeho mandátu. Schvaluje rovněž strategii agentury, její programové dokumenty a roční rozpočty.

Agentura se řídí rámcem vnitřní kontroly, jehož cílem je zajistit dosažení cílů kontroly. Na základě toho agentura vytvořila organizační strukturu a systémy vnitřní kontroly, které jsou v souladu s tímto rámcem a rizikovým prostředím, v němž působí.

V rámci systémů vnitřní kontroly zavedených s cílem zajistit zákonnost a správnost agentura provádí konkrétní opatření pro prevenci a odhalování podvodného chování, včetně strategie proti podvodům.

Agentura EU-OSHA podléhá interním a externím auditům, které poskytují nezávislé poradenství, stanoviska a doporučení o kvalitě a fungování systémů vnitřní kontroly a o dodržování finančního nařízení a dalších nařízení EU ze strany agentury.

Správní rada přijala Evropský kodex řádné správní praxe.

Seznamte se s členy správní radyvýkonné rady a získejte více informací o jejich úloze.