You are here

Správa agentury EU-OSHA

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA je tripartitní organizace, která se zavázala k řádné správě. Řádná správa zahrnuje řadu prvků, jako je otevřenost a vnímavost, transparentnost, dodržování předpisů, efektivita, účinnost a odpovědnost.

Jelikož EU-OSHA je agenturou EU, hrají řídící rada a její předsednictvo společně s ředitelem základní úlohu při provádění zásad řádné správy.

Proč je správa důležitá

Řádná správa zajišťuje, že činnosti agentury odrážejí širší zájmy, plní očekávání zainteresovaných subjektů a jsou relevantní pro dotčené subjekty. Zajišťuje, aby lidské a finanční zdroje pro plnění cílů byly přidělovány účinně a efektivně. Zvyšováním transparentnosti řádná správa posiluje odpovědnost vůči zainteresovaným subjektům a občanům EU.

Následující oddíly popisují, jak agentura EU-OSHA řádné správy dosahuje.

Hlavní rozhodovací orgány

Ředitel: Ředitele agentury jmenuje řídící rada v souladu se zakládajícím nařízením. Je jmenován na dobu pěti let, přičemž jeho funkční období může být jednou prodlouženo.

Současnou ředitelkou agentury je Dr. Christa Sedlatscheková. Odpovídá za řízení agentury, přičemž podporu ji poskytují vedoucí pracovníci, a je odpovědná řídící radě.

Řídící rada: Řídící rada stanovuje strategie a cíle agentury a je orgánem, jemuž se ředitel se zodpovídá. Tvoří ji zástupci:

  • vlád,
  • zaměstnavatelů,
  • zaměstnanců,
  • Evropské komise.

Předsednictví řídící rady rotuje mezi zástupci tří zájmových skupin – vlád a sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Předsednictvo: Jedná se o menší řídící skupinu tvořenou členy rady. Dohlíží na přípravu a provádění rozhodnutí rady.

Poradní skupiny agentuře poskytují strategické pokyny a zpětnou vazbu týkající se její práce. Jejich členy jmenuje agentura EU-OSHA a její řídící rada. Jedná se o osoby z organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů a vlád.

Dosahování transparentnosti a odpovědnosti

Transparentnost je předpokladem pro odpovědnost.

Agentura v zájmu zajištění transparentnosti zveřejňuje klíčové dokumenty, mezi něž patří strategie agentury, programové dokumenty a zprávy o činnosti, roční rozpočty, účetní závěrky a zprávy Účetního dvora.

Ředitel, vedoucí pracovníci a členové řídící rady musejí učinit prohlášení o svých zájmech (Přečtěte si politiku agentury EU-OSHA týkající se střetů zájmů). Zápisy ze zasedání řídící rady jsou veřejně dostupné.

Je zavedena řada opatření týkajících se odpovědnosti.

Na doporučení Rady musí Evropský parlament udělit řediteli jakožto schvalovací osobě absolutorium za plněním rozpočtu.

Řídící rada rovněž hraje důležitou úlohu při poskytování stanoviska k roční zprávě ředitele o činnosti a k roční účetní závěrce a při schvalování výroční zprávy agentury. Řídící rada dále rozhoduje o jmenování ředitele a obnovení jeho mandátu. Schvaluje rovněž strategii agentury, její programové dokumenty a roční rozpočty.

Agentura se řídí souborem standardů vnitřní kontroly, jejichž cílem je zajistit dosažení cílů agentury. Na základě toho agentura vytvořila organizační strukturu a systémy vnitřní kontroly, které jsou v souladu s těmito standardy a rizikovým prostředím, v němž působí.

V rámci systémů vnitřní kontroly zavedených s cílem zajistit legalitu a správnost operací agentura provádí konkrétní opatření pro prevenci a odhalování podvodného chování, včetně strategie proti podvodům.

Agentura EU-OSHA podléhá interním a externím auditům, které poskytují nezávislé poradenství, stanoviska a doporučení o kvalitě a fungování systémů vnitřní kontroly a o dodržování finančního nařízení a dalších nařízení EU ze strany agentury.

Řídící rada přijala Evropský kodex řádné správní praxe.

Seznamte se s členy řídící radypředsednictva a získejte více informací o jejich úloze.