Odvětví zdravotní a sociální péče a BOZP

© Rido - stock.adobe.com

Odvětví zdravotní a sociální péče je v celé Evropě jedním z nejrozsáhlejších odvětví. Významně přispívá k fungování evropské společnosti, a to jak z hlediska celkového zdraví a dobrých životních podmínek občanů, tak z hlediska ekonomického. Pandemie covidu-19 navíc ukázala, jak je toto odvětví zásadní a důležité.

Výzkumný projekt agentury EU-OSHA nazvaný Odvětví zdravotní a sociální péče a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) byl zahájen v roce 2022 a bude pokračovat do roku 2026. Jeho cílem je poskytnout důkazy podložené poznatky o různorodých výzvách, kterým toto odvětví čelí, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků, s cílem zvýšit informovanost a usměrnit proces tvorby politik.

Toto odvětví je také jedním z nejdůležitějších z hlediska zaměstnanosti. Poskytuje práci nejen pracovníkům ve formálních pečovatelských zařízeních, jako jsou nemocnice, lékařské ordinace a pečovatelské domy, ale také pečovatelům, kteří se starají o osoby v jejich vlastních domovech. Všichni tito pracovníci jsou vystaveni široké škále rizik v oblasti BOZP, z nichž hlavní jsou tato (neúplný výčet):

  • Psychosociální rizika, kdy jsou pracovníci vystavováni násilí a obtěžování, traumatizujícím událostem, vysoké pracovní zátěži, jednání s lidmi na sklonku života, nutnosti vykonávat souběžně více úkolů, práci na směny, osamělé práci, vyhoření, mobbingu nebo šikaně a nedostatku kontroly nad prací, což jsou všechno známé stresové faktory.
  • Ergonomická rizika spojená se zvedáním břemen, dlouhodobým stáním, vysokou pracovní zátěží a prací v nepohodlných pozicích.
  • Biologická rizika související s jakoukoli formou expozice biologickým činitelům, jako jsou patogeny přenášené krví a infekční mikroorganismy. Patří mezi ně expozice onemocnění covid-19.
  • Chemická rizika spojená s každodenním užíváním drog nebo nebezpečných chemických látek, což představuje riziko pro osoby, které jsou jim vystaveny.
  • Fyzikální rizika, jako jsou uklouznutí, zakopnutí a pády, ionizující záření, hluk atd.

Kromě toho existuje řada kontextových faktorů ovlivňujících pracovníky v tomto odvětví, které nelze ignorovat: stárnutí obyvatelstva a stárnoucí pracovní síla; systémy zdravotní a dlouhodobé péče, které vyžadují reformu a investice; právo občanů EU na cenově dostupnou preventivní a léčebnou zdravotní péči dobré kvality; digitalizace odvětví a často horší pracovní podmínky než v jiných odvětvích. Je třeba také zdůraznit skutečnost, že mezi pracovníky v tomto odvětví z velké části převládají ženy.

Tento projekt je realizován v souladu s několika strategiemi EU, jako je Strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027 a Evropská strategie v oblasti péče. Je vypracován v kontextu evropského pilíře sociálních práv a provádí se ve spolupráci se sociálními partnery v odvětví zdravotní a sociální péče a mezinárodními organizacemi.

Projekt se zaměřuje na následující oblasti výzkumu:

Odvětví v číslech

V současné době probíhá aktualizace informací o stavu BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče v Evropské unii. Tento hloubkový srovnávací výzkum je zpracováván se zohledněním různých průzkumů a publikací.

Zdravotní péče

Vzhledem k širokému rozsahu odvětví zdravotní péče se konkrétní oblast výzkumu zaměřuje na jednu či několik málo kategorií pracovníků s cílem objasnit jejich specifické pracovní podmínky a rizika v oblasti BOZP.

Domácí péče

Tato oblast výzkumu se zabývá mezerami ve znalostech o BOZP v odvětví domácí péče. Analyzuje specifická rizika spojená s tímto typem práce, která je vykonávána za nekontrolovaných podmínek s malým nebo žádným přímým dohledem nebo bez opatření k předcházení rizik. Klade důraz na rozvoj osvědčených postupů a podporu zapojení pracovníků.

Dlouhodobá péče

Podobně jako v odvětví domácí péče přispívá oblast výzkumu v oblasti dlouhodobé péče k odstranění mezery v informacích o této problematice, k určení odvětvových rizik a k prozkoumání preventivních opatření. Podporuje také praktické nástroje a zdůrazňuje význam zapojení pracovníků, sociálního dialogu a sdílení osvědčených postupů.

Muskuloskeletální zdraví

Tato oblast výzkumu se zabývá novými a nejčastějšími rizikovými faktory při práci, které u pracovníků v tomto odvětví přispívají ke vzniku muskuloskeletálních poruch, a způsoby jejich prevence a řešení. Kromě toho sdílí iniciativy, osvědčené postupy a nástroje zaměřené na zlepšení muskuloskeletálního zdraví těchto pracovníků. Objasňuje také vztah mezi muskuloskeletálními poruchami a psychosociální pohodou.

Duševní zdraví

Duševní zdraví pracovníků v tomto odvětví se řeší zkoumáním hlavních psychosociálních rizikových faktorů na pracovišti, které na ně působí, a způsobu, jakým je organizace v tomto odvětví řídí, jakož i zjišťováním toho, jak se prolínají s dalšími zdravotními problémy, například s kardiovaskulárními onemocněními a muskuloskeletálními poruchami. Projekt rovněž poskytuje příklady osvědčených postupů a informace o tom, jak si pracovníky, kteří mají problémy s duševním zdravím, udržet nebo usnadnit jejich opětovné začlenění do pracovního procesu.

Digitalizace

Vývoj nových technologií a rozsah jejich využívání v odvětví zdravotní a sociální péče je v posledních několika letech zásadní. Nové možnosti automatizace úkolů, vznik digitálních platforem nabízejících pečovatelské služby nebo nově nabyté digitální dovednosti pracovníků navíc vedly k tomu, že se objevila nová rizika v oblasti BOZP, zejména psychosociální. Všechna tato rizika jsou předmětem tohoto výzkumu.