Vznikající rizika

Práce a pracoviště se neustále mění v důsledku zavádění nových technologií, látek a pracovních procesů, změn ve složení pracovní síly a pracovního trhu a nových podob zaměstnání a organizace práce. Mohou tak vznikat nová rizika a výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Je nutné je předjímat a zabývat se jimi, aby se do budoucnosti zajistila bezpečná a zdravá pracoviště.

Jedním z klíčových záměrů agentury EU-OSHA je identifikace a poskytování důvěryhodných vysoce kvalitních údajů o těchto nových a vznikajících rizicích pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), které odpovídají potřebám tvůrců politik a výzkumníků a umožňují jim činit včasná a účinná opatření.

Evropské observatorium rizik za tímto účelem shromažďuje a zkoumá data a využívá při tom konzultace s výzkumníky a odborníky, trendy a související faktory, které ovlivňují pracoviště a bezpečnost a ochranu a bezpečnost pracovníků. Vydává diskuzní dokumenty, zprávy, shrnutí a vizualizace zaměřené na tvůrce politik, sociální partnery, výzkumníky a zprostředkovatele na pracovišti na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, a poskytuje jim tak informace a nástroje potřebné k účinnému řešení identifikovaných nových a vznikajících výzev.

Hlavním cílem je zvyšovat povědomí o tom, jak mohou různé změny – technologické, společenské, politické a hospodářské ovlivňovat bezpečnost a ochranu evropských pracovníků, a také podporovat včasnou prevenci budoucích výzev v oblasti BOZP s cílem zajistit zdravá a bezpečná pracoviště budoucnosti.

Identifikace vznikajících rizik

Prognóza

Agentura EU-OSHA provozuje řadu prognostických projektů za účelem posouzení možných dopadů nových technologií, nových způsobů práce a společenských změn na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Cílem projektů je nejen identifikovat nově vznikající rizika, ale také předjímat změny, které by mohly ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

Prognostické projekty agentury EU-OSHA vycházejí z různých metod, včetně přehledů literatury, konzultací s odborníky a tvorby scénářů. Agentura pořádá semináře s cílem shromažďovat znalosti, pomáhat propagovat výsledky a podněcovat diskuzi.

Účelem tohoto pracovního programu je informovat tvůrce politik a pomáhat stanovovat priority pro akci a výzkum. Prognostické studie mohou mít významný dopad na politiku. Mohou například tvůrcům politik pomoci dospět k inovativním řešením a podporují dlouhodobý strategický přístup.

Mezi témata, kterými se série přezkumů již zabývaly, patří zelená pracovní místa, informační a komunikační technologie / digitalizace, oběhové hospodářství a změna klimatu.

Řada publikací o budoucnosti zemědělství a lesnictví navíc zkoumá nové a vznikající příležitosti a rizika. 

Odborné diskuzní dokumenty

Agentura EU-OSHA vydává odborné přezkumy pro podnícení diskuze o budoucnosti práce a o vznikajících rizicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti mezi odborníky na BOZP a tvůrci politik po celé EU. Závěry těchto přezkumů mnohdy doporučují oblasti pro další výzkum nebo opatření.

Série přezkumů se již zabývaly crowdsourcingem, robotikou a léky zvyšujícími výkonnost, 3D tiskem, monitorovacími technologiemi a odvětvím elektronického maloobchodu.

Prohlédněte si všechny odborné diskuzní dokumenty o vznikajících rizicích