Oběhové hospodářství a jeho dopady na BOZP

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

Třetí prognostický cyklus agentury EU-OSHA zkoumá změny v oblasti práce, které mohou být výsledkem přechodu EU na oběhové hospodářství, a pozitivní dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). 

Cílem projektu je poskytnout činitelům EU s rozhodovací pravomocí, vládám členských států, odborům a zaměstnavatelům potřebné informace o budoucích změnách a vývoji týkajících se oběhového hospodářství, o jejich dopadu na charakter a organizaci práce a o nových výzvách, které mohou přinést v oblasti BOZP.

Co je to oběhové hospodářství?

Oběhovým hospodářstvím se rozumí oběhový tok a účinné (opětovné) využívání zdrojů, materiálů a výrobků. Prodlužuje se životnost výrobků a materiálů a minimalizuje se množství odpadu. Výrobky a průmyslové postupy jsou navrhovány tak, aby zdroje byly i nadále používány a veškerý nevyhnutelný odpad nebo zbytky byly recyklovány nebo jinak využity.

Proč je tento projekt nezbytný?  

Přechod na oběhové hospodářství je klíčovou hnací silou v rámci cíle EU dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality a současně zajistit udržitelný růst a vytvářet udržitelná pracovní místa. Má významné politické a regulační dopady, které budou mít vliv na pracovní místa v budoucnosti. Ovlivní i bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Například:

  • dopady přechodu na pracovní místa v rizikových odvětvích související s údržbou a opravami, demontáží a recyklací by mohly mít negativní vliv na pracovní podmínky,
  • změny organizačních procesů a/nebo změna koncepce pracovních úkolů mohou mít dopad na náplň práce a spokojenost s ní.

Co agentura EU-OSHA podniká, aby odhalila nová rizika a předjímala změny, které by mohly mít dopad na BOZP? 

Vývoj se v budoucnu může ubírat různými směry a může být formován kroky různých subjektů a rozhodnutími, která dnes přijmeme. Prognostické projekty agentury EU-OSHA vychází z různých metod, včetně rešerší literatury, konzultací s odborníky a vypracovávání různých scénářů. Agentura EU-OSHA pořádá workshopy s cílem shromáždit poznatky, pomoci propagovat výsledky a podnítit diskusi.

Fáze 1 této studie sestává z rozsáhlé rešerše literatury a z rozhovorů s odborníky a má za cíl vypracovat čtyři makroscénáře zkoumající podobu Evropy v roce 2040 s ohledem na oběhové hospodářství a jeho dopady na BOZP.

Cílem fáze 2 je šířit informace o uvedených scénářích a uzpůsobit je na míru prostřednictvím dialogu zúčastněných stran a workshopů a jejím výsledkem bude vypracování na míru uzpůsobených mikroscénářů. Scénáře se využívají k motivaci k dialogu a k zamyšlení se v rámci různých skupin zúčastněných stran nad tím, jak by práce mohla vypadat v budoucnosti, s cílem přispět k současnému rozhodování o tom, jak je možné učinit ji zdravější a bezpečnější.

Fáze 3 se zaměřuje na sdílení zjištění s tvůrci politik. Zahrnuje uspořádání kolaborativního workshopu se Společným výzkumným střediskem (JRC) a zmapování synergií v oblasti oběhového hospodářství a BOZP. Agentura EU-OSHA nadále informuje o výsledcích prognostického projektu zainteresované strany.