Právní předpisy týkající se BOZP

Na základě článku 153 Smlouvy o fungování Evropské unie byla přijata celá řada opatření EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Evropské směrnice jsou právně závazné a členské státy je musí provést ve vnitrostátním právu.

Evropské směrnice stanovují minimální požadavky a základní zásady, jako je zásada prevence a hodnocení rizik, jakož i povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Cílem souboru evropských pokynů je usnadnit provádění evropských směrnic i norem, které přijímají evropské normalizační organizace.

Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027, který byl vyhlášen v rámci akčního plánu evropského pilíře sociálních práv, stanovuje klíčové priority a opatření, která je třeba přijmout v zájmu zlepšení BOZP pracovníků. Rámec zaujímá tripartitní přístup a zaměřuje se na tři hlavní cíle: předvídat a řídit změny, zlepšit prevenci a zvýšit připravenost.

Více informací o BOZP naleznete také na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

V následujících oddílech naleznete informace o evropských právních předpisech, jejich provádění a dalších praktických dokumentech o BOZP seřazené podle témat.