Elektronické nástroje v oblasti BOZP

Image

Vývoj informačních a komunikačních technologií vede k tomu, že vzniká čím dál více interaktivních on-line nástrojů („elektronických nástrojů“), přičemž oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) není v tomto trendu žádnou výjimkou. Mnoho subjektů v oblasti BOZP již ukázalo zájem o tyto nové technologie a možnosti, které nabízejí, a v posledních letech bylo vyvinuto mnoho elektronických nástrojů v oblasti BOZP. Významnou hnací silou pro jejich vývoj je potřeba jednoduchého a snadného způsobu dodržování právních předpisů a posílení kultury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména v mikropodnicích a malých podnicích.

Co je elektronický nástroj?

Elektronický nástroj je software, který může být spouštěn internetu, počítači nebo telefonu, tabletu či jiném elektronickém zařízení. Označení „elektronický“ odlišuje tyto nástroje od tradičních tištěných nástrojů nebo publikací.

Elektronické nástroje jsou „interaktivní“. Od uživatele vyžadují určité vstupní informace, ať již ve formě znalostí (např. označení zaškrtávacího políčka nebo vyplnění datového pole), nebo měření prostředí (např. měření hladiny hluku či osvětlení pomocí chytrého telefonu). Na základě těchto vstupních informací nástroj uživateli poskytne informace uzpůsobené na míru (např. provede uživatele rozhodovacím procesem). V tomto smyslu se elektronický nástroj liší od statického nebo pasivního nástroje, jako je tradiční informační list, kontrolní seznam nebo elektronický průvodce.

Elektronické nástroje v oblasti BOZP by měly organizacím (zejména mikropodnikům a malým podnikům, jelikož právě ony potřebují tyto nástroje nejvíce) poskytovat podporu nebo zdroje, aby jim pomohly řídit pracovní rizika. Nicméně elektronické nástroje lze vytvářet pro širokou škálu účelů, od velmi obecných a použitelných pro rozmanité uživatele po mnohem specifičtější a více uzpůsobené na míru. Například:

 • nástroje, které pomáhají při provádění právních předpisů v oblasti BOZP (tj. aby hlavní subjekt v oblasti BOZP splňoval své zákonné povinnosti),
 • nástroje, které pomáhají propagovat kulturu prevence (na zvyšování povědomí, pro informační účely),
 • pro vzdělávací účely (např. e-learning).

Výhody elektronických nástrojů

Co se týče organizací nebo jednotlivých uživatelů, elektronické nástroje v oblasti BOZP:

 • pomáhají mikropodnikům a malým podnikům a umožňují jim předcházet rizikům v oblasti BOZP,
 • usnadňují podnikání (data v elektronické podobě se předávají a analyzují snadněji než v tištěné podobě),
 • pomáhají zjišťovat nebezpečí a rizika na pracovišti,
 • usnadňují proces hodnocení rizik,
 • nastiňují možná řešení problémů v oblasti BOZP,
 • pomáhají při provádění preventivních opatření na pracovišti,
 • snadno se používají, jsou interaktivní a snadno přístupné.

Na rozdíl od tištěných nástrojů je možné sledovat používání elektronického nástroje. Můžete také získat zpětnou vazbu ohledně jeho efektivity a funkčnosti. Výstupy elektronických nástrojů (např. statistiky) lze navíc používat jako ukazatele projektů a poskytují anonymní data umožňující sledování výkonnosti politiky v oblasti BOZP.

Zprostředkovatelům a politikům mohou sloužit jako nástroje pro zvyšování povědomí (např. když se používají v souvislosti s nějakou kampaní) a mohou mobilizovat aktéry (např. sociální partnery, inspektoráty).

V neposlední řadě jsou elektronické nástroje atraktivní pro mladé lidi (pracovníky, studenty) a díky šíření on-line (internet a sociální média) mohou oslovit velmi rozmanité publikum.

Problémy spojené s elektronickými nástroji

Při vývoji elektronického nástroje je třeba zvážit řadu různých faktorů:

 • Jaká technologie je potřeba? Je zapotřebí zvážit například hosting či zda bude nástroj fungovat na více zařízeních a operačních systémech.
 • Jaké jsou náklady na vývoj a údržbu? Náklady na vývoj elektronických nástrojů jsou obecně nízké v porovnání s tištěnými nástroji (tj. žádné náklady na tisk, distribuci nebo skladování). Při vývoji nástroje se však objevují nové funkcionality (např. větší interaktivita) a jejich vývoj zvýší náklady a čas na vývoj. Určité náklady si vyžádá také údržba a aktualizace elektronického nástroje.
 • Bude nástroj internetová nebo mobilní aplikace? Některé elektronické nástroje mohou být provozovány samostatně na telefonu a nevyžadují připojení na internet, zatímco jiné mají podobu responzivního webu, který vyžaduje internetové připojení. Je snadnější hodnotit úspěšnost responzivních webů než mobilních aplikací, ale uživatel nemusí vždy mít internetové připojení. Při rozhodování, jaký z těchto přístupů zvolit, je třeba myslet v prvé řadě na uživatele.
 • Kdo vlastní autorská práva? V této oblasti často panují nejasnosti a potíže.
 • Byly všechny otázky autorských práv (např. k softwaru, obsahu, fotografiím) vyřešeny? Autorská práva k tištěným publikacím nejsou stejná jako autorská práva k elektronickým nástrojům a často je zapotřebí poradit se s právníkem, který pomůže tyto otázky objasnit.

Přestože elektronické nástroje mohou být drahé na údržbu a aktualizace, sdílením znalostí a společných přístupů lze náklady minimalizovat.

Agentura EU-OSHA a elektronické nástroje

Agentura EU-OSHA se domnívá, že elektronické nástroje v oblasti BOZP hrají důležitou úlohu při udržování našich pracovišť bezpečnějších a zdravějších. Proto je odhodlána podněcovat vývoj nových elektronických nástrojů v oblasti BOZP a podporovat, propagovat a šířit stávající nástroje. Agentura EU-OSHA se zaměřuje na neziskové nebo nekomerční elektronické nástroje v oblasti BOZP nebo nástroje, které jsou pro koncového uživatele bezplatné.

EU-OSHA se podílí na vývoji elektronických nástrojů v oblasti BOZP tak, že:

 • dává dohromady zainteresované strany (vývojáře, organizátory, odborníky, uživatele), aby diskutovaly o potřebách a problémech,
 • sdílí informace a znalosti o způsobu vývoje elektronických nástrojů,
 • vyměňuje si osvědčené postupy týkající se vývoje elektronických nástrojů,
 • identifikuje problémy při vývoji elektronických nástrojů,
 • podporuje výroční zasedání,
 • šíří informace o tom, jak zajistit přenosnost nástrojů.

Agentura EU-OSHA podporuje stávající nástroje tím, že:

 • propaguje elektronické nástroje v článcích na OSHwiki,
 • podněcuje jiné instituce, organizace a členské státy ke sdílení, přijímání a upravování stávajících nástrojů,
 • vystupuje jako platforma pro křížovou propagaci (tj. nástroje jsou zahrnovány/propagovány v jiných projektech nebo kampaních).

Přečtěte si o akcíchworkshopech týkajících se elektronických nástrojů pořádaných agenturou EU-OSHA více.

Přečtěte si články na OSHwiki o elektronických nástrojích, jako je např. SEIRICH: nástroj pro posuzování chemických látek v pracovním prostředí a SUBSPORT – portál pro podporu nahrazování látek.