OiRA: bezplatné a jednoduché nástroje pro jednoduchý proces hodnocení rizik

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Hodnocení rizik je základním prvním krokem k prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Platforma OiRA – on-line interaktivní hodnocení rizik – tento proces usnadňuje.

Poskytuje zdroje a know-how potřebné k tomu, aby si mikropodniky a malé organizace mohly hodnotit svá rizika samy. Nástroje OiRA jsou bezplatně k dispozici na internetu a jsou snadno přístupné a použitelné.

Platforma OiRA nabízí přístup k procesu hodnocení rizik krok za krokem. Na jeho počátku je identifikace rizik na pracovišti, poté uživatele provede postupem zavádění preventivních opatření a na konci procesu je monitorování a hlášení rizik.

Co je to platforma OiRA?

Platforma OiRA byla vypracována s cílem poskytnout snadno použitelné nástroje, které provedou mikropodniky a malé organizace procesem hodnocení rizik. Software OiRA, který vyvinula agentura EU-OSHA v roce 2009 a používá se od roku 2010, je založen na nizozemském nástroji pro hodnocení rizik s názvem RI&E, který se osvědčil jako velmi úspěšný a hojně používaný. 

Software OiRA agentury EU-OSHA pomáhá odvětvovým sociálním partnerům (organizacím zaměstnavatelů i zaměstnanců) a vnitrostátním orgánům (ministerstvům, inspektorátům práce, institucím působícím v oblasti BOZP atd.) při vytváření odvětvových nástrojů pro hodnocení rizik zaměřených na malé podniky.

Nejnovější informace o projektu OiRA (o jeho partnerech a již zveřejněných nebo připravovaných nástrojích OiRA) najdete na internetových stránkách projektu OiRA.

Co je hlavní smysl platformy OiRA?

Hodnocení rizik je základem jakéhokoli přístupu k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a je zásadní pro vybudování zdravého pracoviště. 

Prostřednictvím platformy OiRA podporuje agentura EU-OSHA Strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027, jehož provádění bylo zahájeno v červnu 2021. Cílem platformy OiRA je prostřednictvím usnadnění postupu hodnocení rizik zvýšit počet mikropodniků a malých podniků, které provádějí hodnocení rizik, a zlepšit kvalitu těchto hodnocení. Nástroje OiRA umožňují společnostem zahájit (nebo zlepšit) proces hodnocení rizik. Mohou tak pomoci podnikům zvýšit jejich konkurenceschopnost, například snížením nákladů souvisejících s nemocemi z povolání a minimalizací rizik úrazů, jakož i zlepšením celkových pracovních podmínek a výkonnosti organizace.

Proč platformu OiRA používat?

S procesem hodnocení rizik je dnes mnoho organizací dobře obeznámeno a používá se na stovkách tisíc pracovišť po celé Evropě s cílem předcházet rizikům. Pro některé společnosti, zejména mikropodniky a malé organizace, však může být tento proces náročný. Platforma OiRA jej může zjednodušit a poskytnout organizacím zdroje, které potřebují k jeho usnadnění.

Při využívání nástrojů OiRA budou organizace také těžit z některých jejich výhod:

 • Používání nástrojů OiRA je zcela bezplatné
 • Nástroje jsou dostupné on-line
 • K dispozici je mobilní aplikace
 • Nástroje jsou uzpůsobené podle odvětví
 • Nástroje lze do určité míry přizpůsobit podmínkám daného podniku
 • Nástroje umožňují vypracování akčního plánu a výběr navrhovaných opatření ze seznamu

Jak platforma OiRA funguje?

V rámci procesu hodnocení rizik pomocí platformy OiRA rozlišujeme pět klíčových kroků:

 1. Příprava: po zodpovězení několika jednoduchých otázek platforma OiRA společnostem umožňuje do jisté míry přizpůsobit hodnocení rizik jejich vlastním specifikům.
 2. Identifikace: tento krok zahrnuje zjištění veškerých rizik na pracovišti, jež mohou způsobit újmu, a identifikaci pracovníků, kteří mohou být vystaveni riziku.
 3. Hodnocení: tato fáze spočívá v seřazení zjištěných rizik podle důležitosti. Stanovení pořadí důležitosti později pomáhá při rozhodování, která opatření by měla být zavedena jako první.
 4. Akční plán: nástroj poté pomůže vypracovat akční plán a rozhodnout, jak rizika odstranit nebo řídit.
 5. Zpráva: v neposlední řadě se automaticky vygeneruje zpráva a akční plán, které lze vytisknout a/nebo stáhnout, což umožní dokumentaci výsledků procesu hodnocení rizik.

Jak získat přístup k platformě OiRA

Jediné, co je zapotřebí k registraci, je platná e-mailová adresa. Každý jednotlivec nebo organizace si může z dostupných nástrojů OiRA vybrat ten, který nejlépe vyhovuje dané zemi, odvětví a podniku. 

Seznamte se s dostupnými nástroji OiRA rozčleněnými podle odvětví a zemí na internetových stránkách platformy OiRA.

Zapojení sociálních partnerů a vnitrostátních orgánů

Všechny nástroje OiRA byly vytvořeny sociálními partnery a/nebo vnitrostátními orgány nebo s jejich zapojením. Pokud jste sociálním partnerem nebo vnitrostátním institutem/orgánem a chcete se zapojit do vývoje jednoho či více odvětvových nástrojů OiRA, zjistěte si více informací na internetových stránkách projektu OiRA.