Zlepšení dodržování předpisů v oblasti BOZP

© EU-OSHA/Jim Holmes

Vzhledem k tomu, že struktura, organizace a kontrola práce i nadále prochází změnami, je zajištění toho, aby podniky plnily své povinnosti vyplývající z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), důležitější než kdy jindy. Činnost agentury EU-OSHA v rámci podpory dodržování předpisů v oblasti BOZP se v letech 2021–2024 zaměří na faktory, které ovlivňují dodržování norem v oblasti BOZP. Cílem je zlepšit organizační kontext, neboť podporuje úsilí podniků o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

Zlepšování dodržování předpisů v oblasti BOZP v podnicích

Dodržování předpisů v oblasti BOZP může být náročné, zejména pro mikropodniky a malé podniky. Z předchozího výzkumu agentury EU-OSHA však vyplývá, že na dodržování předpisů v oblasti BOZP má významný vliv několik vnějších faktorů:

  • zákonné prosazování právních předpisů,
  • vlivy dodavatelských řetězců,
  • externí služby v oblasti BOZP,
  • sociální či odvětvové normy,
  • finanční podpora.

Cílem této činnosti je reagovat na uvedená zjištění, a to přezkoumáním druhů dostupné podpory a prozkoumáním inovativních strategií pro podporu dodržování předpisů. I když je pozornost zaměřena na mikropodniky a malé podniky, při vytváření prostředí, které dodržování předpisů podporuje, se bere v úvahu i důležitá role, kterou hrají větší společnosti.

Fáze výzkumného programu

Na základě úvodního souhrnného přezkumu dodržování předpisů v oblasti BOZP byly pro další hloubkové studie vybrány dvě hlavní oblasti:

  • První se týká tržních přístupů k podpoře BOZP a zkoumá politiky a strategie, které ovlivňují vztahy v dodavatelských řetězcích, za účelem zlepšení dodržování předpisů v oblasti BOZP, a to se zvláštním zaměřením na zemědělsko-potravinářské odvětví a stavebnictví.
  • Druhá se zaměřuje na vlivy státu, což představuje regulační a donucovací přístupy k zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP za účelem identifikace inovativních přístupů inspektorátů a služeb týkajících se prevence na podporu BOZP.

Vliv pandemie COVID-19 na dodržování předpisů v oblasti BOZP

Ze souhrnného přezkumu rovněž vyplynula potřeba přezkoumat, jak problémy způsobené pandemií COVID-19 ovlivňují dodržování předpisů v oblasti BOZP. To je nejzřetelnější v zemědělsko-potravinářském odvětví a stavebnictví, neboť pracovníci v těchto odvětvích patří k nejvíce postiženým pandemií a narušením dodavatelských řetězců. Cílem výzkumu je informovat o vývoji politik, které zlepšují pracovní podmínky tím, že podnikům pomáhají dodržovat předpisy v oblasti BOZP.