Mnohojazyčnost v agentuře EU-OSHA

Image

Mnohojazyčnost je v Evropské unii a pro každou celoevropskou organizaci stěžejním prvkem komunikace podporující začleňování. Zajištěním dostupnosti informací, analýz a nástrojů, které agentura EU-OSHA vyvíjí, ve více jazycích může agentura oslovit více lidí.

Překračování jazykových bariér

Agentura EU-OSHA usiluje o to, aby se její sdělení šířila mezi co nejširším publikem, a proto je mnohojazyčnost součástí jejích každodenních činností. Rovněž se podílí na inovativních projektech v této oblasti, a to ve spolupráci s jinými organizacemi EU.

Pro agenturu EU-OSHA je mnohojazyčnost jednak základní zásadou, kterou je třeba dodržovat, a jednak pragmatickým rozhodnutím, které agentuře pomáhá plnit její poslání.

Agentura usiluje o tvůrčí myšlení a nákladově efektivní činnost, které zajišťují, že její aktivity budou dostupné občanům EU bez ohledu na jazyky, kterými hovoří. Několik příkladů za všechny:

Některé materiály, které agentura EU-OSHA vypracovává, jsou dostupné ve 25 evropských jazycích. Jiné, například určité publikace, se překládají na žádost národních kontaktních míst. Kontaktní místa plní aktivní úlohu při posuzování nutnosti překladů a sledování jejich kvality.

Internetové stránky agentury EU-OSHA

Většina obsahu na internetových stránkách agentury EU-OSHA je mnohojazyčná. Hlavní oddíly a veškeré hlavní a tiskové zprávy zveřejněné na stránkách agentury jsou dostupné v 25 jazycích.

V roce 2017 agentura EU-OSHA spolu s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie získala Ocenění za řádnou správní praxi od evropské veřejné ochránkyně práv v kategorii v Excelence při poskytování služeb zaměřených na občana/zákazníka, a to za jejich inovativní práci na projektu, který usnadní řízení překladu mnohojazyčných internetových stránek.

Kampaně Zdravé pracoviště

Cílem kampaní Zdravé pracoviště je zvýšit informovanost v celé Evropě a oslovit co nejvíce lidí a malých podniků. Agentura EU-OSHA se domnívá, že je důležité, aby kampaně podporovaly začleňování, a proto by agentura měla mít všechny základní materiály kampaně přeložené do 25 jazyků, včetně specializované webové stránky kampaně, což je hlavní úložiště informací a nástrojů souvisejících s kampaní. Ostatní materiály a publikace ke kampani se nabízejí k překladu kontaktním místům, jež se mohou rozhodnout, které z nich považují za pro ně nejpřínosnější.

Pomáháme zajistit vysokou kvalitu překladů

Agentura EU-OSHA spolu s Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie (CdT) a Úřadem pro publikace Evropské unie provedla projekt na aktualizaci a rozšíření svých mnohojazyčných tezaurů pojmosloví v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Cílem bylo pomoci překladatelům vytvořit jednotné, přesné a aktuální verze textů souvisejících s BOZP.

Mnohojazyčný tezaurus je nyní zabudován do systému řízení obsahu internetových stránkách agentury EU-OSHA. Obsahuje 2000 nových pojmů spolu s jejich přímými překladovými ekvivalenty, definicemi, odkazy na zdroje a kontext, a to v rámci databáze IATE (interinstitucionální terminologická databáze Evropské unie, kterou spravuje středisko CdT) a databáze EuroVoc (mnohojazyčný tezaurus Úřadu pro publikace). Všechny překlady byly revidovány národními kontaktními místy agentury, aby byla zajištěna jejich správnost.

K označení publikací a jiných druhů obsahu se používají různé pojmy, což při vyhledávání umožňuje snazší a efektivnější nalézání údajů týkajících se BOZP.

V rámci kampaně Zdravé pracoviště agentura EU-OSHA rovněž vypracovala glosáře pro dané tematické oblasti znalostí o BOZP. Lze je nalézt na webových stránkách kampaně a v příslušných oddílech na internetových stránkách agentury.