Poslání a vize

Prohlášení agentury EU-OSHA o jejím poslání a vizi vysvětlují její úlohu v rámci mandátu, který jí ukládá zakládající nařízení. Poslání definuje činnost agentury. Vize vysvětluje, čeho chce agentura dosáhnout.

 

Tato prohlášení přijala řídící rada v rámci strategie agentury. Vyjadřují představu řídící rady o tom, jak má agentura plnit svůj mandát.

Naše poslání

Připravujeme, shromažďujeme a poskytujeme spolehlivé informace, analýzy a nástroje s cílem rozvíjet znalosti, zvyšovat povědomí a vyměňovat si informace a správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které budou sloužit potřebám všech zainteresovaných v oblasti BOZP.

Naše vize

Být uznávanou přední organizací propagující zdravá a bezpečná pracoviště v Evropě na základě tripartity, účasti a rozvíjení kultury prevence rizik v oblasti BOZP s cílem zajistit inteligentní, udržitelné a produktivní hospodářství podporující začlenění.

EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Naše činnost přispívá ke strategickému rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2021–2027 a dalším příslušným strategiím a programům EU.

Více informací naleznete v naší strategii a pracovních programech a v zakládajícím nařízení.