Plán týkající se karcinogenů

Přijímání opatření v souvislosti s nádorovými onemocněními souvisejícími s prací

Odhaduje se, že nádorová onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí v souvislosti s výkonem povolání v EU. Je zřejmé, že ke snížení počtu případů nádorových onemocnění souvisejících s prací toho lze učinit mnohem více. Z tohoto důvodu šest evropských organizací podepsalo dne 25. května 2016 pakt, kterým se zavázaly k dobrovolnému akčnímu programu zaměřenému na zvyšování informovanosti o rizicích plynoucích z expozice karcinogenům na pracovišti a na výměnu osvědčených postupů.

Partnery této iniciativy jsou:

Pakt byl obnoven dne 28. listopadu 2019. Podepsalo jej navíc finské ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví a německé spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí, která vyjádřila poděkování za dosavadní úsilí Rakousku a Nizozemsku, jakož i čtyřem evropským partnerům (Evropské komisi, agentuře EU-OSHA, Evropské konfederaci odborových svazů a konfederaci Business Europe).

Na konferenci „STOP nádorovým onemocněním na pracovišti“ konané v rámci německého předsednictví ve dnech 9. a 10. listopadu 2020, kterou pořádalo německé spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí (BMAS) a Spolkový úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA), partneři této iniciativy představili novou strategii na období 2020–2024.

Strategie na období 2020–2024

Na období 2020–2024 byly stanoveny tyto čtyři cíle:

  • Rozvíjení informovanosti podniků a pracovníků o rizicích expozice karcinogenním látkám a o potřebě preventivních opatření v celé Evropě.
  • Poskytování pomoci podnikům a pracovníkům při prevenci expozice karcinogenům na pracovišti a minimalizaci jejich dopadů na pracovní sílu.
  • Mobilizace zúčastněných stran a posilování zapojení relevantních subjektů s cílem znásobit úsilí v celé Evropě.
  • Zaměření na inovace za účelem překlenutí propasti mezi výsledky výzkumu a potřebami podniků.

Zapojení do plánu

Počínaje rokem 2021 se partneři této iniciativy zapojí do několika činností s cílem prohloubit její dosah ve snaze podpořit prevenci expozice pracovníků karcinogenům. Všechny tyto tzv. výzvy přispějí k dosažení čtyř hlavních cílů. Výzvy vedou a realizují malé týmy partnerů iniciativy. Aby však uspěly, potřebují podklady od ostatních. Vedle osmi partnerů uvedených výše se do činností se zúčastní i několik zemí. Zapojit se do jedné nebo více těchto výzev a přispět k jejich zdárnému dokončení mohou také organizace z celé Evropy.

Chcete-li předložit svoji iniciativu, navštivte stránky https://www.roadmaponcarcinogens.eu. 

Cesta vpřed

Agentura EU-OSHA pomáhá s propagací programu a podpoří partnery při pořádání akcí s cílem zvýšit povědomí a posoudit dosažené výsledky. Program stanoví sled činností, které se budou vztahovat na různá předsednictví Rady EU. Agentura EU-OSHA bude pomáhat s organizací a propagací akcí a činností v rámci plánu.

Další informace

Chcete-li získat podrobné informace o plánovaném společném úsilí v oblasti snižování výskytu nádorových onemocnění souvisejících s prací, přečtěte si plán týkající se karcinogenů.

OSHwiki naleznete související články na tato témata:

Navštivte naši internetovou stránku věnovanou průzkumu agentury EU-OSHA zaměřeném na expozici pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění.

Zápis z konference německého předsednictví, 9.–10. listopadu 2020 a shrnutí konference

Zápis z konference finského předsednictví EU, 27.–28. listopadu 2019

Akce agentury EU-OSHA v rámci plánu týkajícího se karcinogenů – A+A, 18. října 2017 – shrnutí semináře on-line

Zápis z amsterodamské konference o nádorových onemocněních souvisejících s prací konané ve dnech 23.–25. května 2016

Evropský plán boje proti rakovině