Plán týkající se karcinogenů

Přijímání opatření v souvislosti s nádorovými onemocněními souvisejícími s prací

Odhaduje se, že nádorová onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí v souvislosti s výkonem povolání v EU. Je zřejmé, že pro snížení počtu případů nádorových onemocnění souvisejících s prací toho lze učinit mnohem více. Z tohoto důvodu šest evropských organizací podepsalo dne 25. května 2016 pakt, kterým se zavázaly k dobrovolnému akčnímu programu zaměřenému na zvyšování informovanosti o rizicích plynoucích z expozice karcinogenům na pracovišti a na výměnu osvědčených postupů.

Partnery programu jsou:

Pakt byl obnoven dne 28. listopadu 2019 a podepsalo jej finské ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví a německé spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí, která vyjádřila poděkování Rakousku a Nizozemsku za jejich úsilí, a dále čtyři evropští partneři (Evropská komise, agentura EU-OSHA, Evropská konfederace odborových svazů a konfederace Business Europe).

Signatáři paktu vypracovali plán programu. K účasti na programu se vybízejí členské státy, sociální partneři, podniky, výzkumné organizace a další organizace z celé Evropy (i mimo ni).

Přečtěte si nový pakt a dozvíte se podrobně, k čemu se partneři zavázali.

Posilování prevence v podnicích

Mezi činnosti, které je třeba propracovat a realizovat během trvání programu, patří:

  • informování zaměstnavatelů o limitních hodnotách a zvyšování povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o rizicích expozice karcinogenům, a to zejména v malých a středních podnicích (MSP),
  • informování zaměstnavatelů o způsobech hodnocení rizik a o možných opatřeních k řízení rizik,
  • ovlivňování chování a kultury ve výrobě,
  • shromažďování, popisování a zpřístupňování řady specifických a nákladově efektivních příkladů správné praxe, které mohou uplatňovat i MSP, týkající se určitých karcinogenů,
  • členské státy a organizace budou podněcovány k tomu, aby se nabídly, že převezmou úlohu mentora či partnera a povedou konkrétní část akčního programu, například zaměřenou na určitou skupinu karcinogenů nebo na konkrétní odvětví.

Program může být přínosný zejména pro menší podniky, jejichž zkušenosti se správnou praxí nejsou příliš rozsáhlé. Tvůrci programu též doufají, že větší povědomí povede k inovacím výrobních procesů, které budou mít za následek nahrazení karcinogenů bezpečnějšími alternativami.

Zapojení do plánu

Uvedených šest organizací vyzývá všechny, aby přijali opatření, prováděli správnou praxi a zvyšovali povědomí s cílem zamezit expozici karcinogenům.

Správnou praxi je nutno vykládat široce: jedná se o všechny iniciativy, které podporují zaměstnance a zaměstnavatele v oblasti ochrany před karcinogeny při práci. Příkladem jsou: technická opatření, osvětová činnost, nástroje pro hodnocení rizik, přístupy v rámci jednotlivých odvětví, opatření v oblasti kultury prevence, spolupráce mezi podniky, spolupráce mezi členskými státy, výzkumnými institucemi nebo hospodářskými odvětvími atd.

Organizace se vyzývají, aby oznámily své (plánované) iniciativy nebo ochotu ke spolupráci s ostatními v rámci plánu.

Chcete-li předložit svoji iniciativu, navštivte stránky http://www.roadmaponcarcinogens.eu.

Cesta vpřed

Agentura EU-OSHA pomáhá s propagací programu a pomůže partnerům při organizaci každoroční osvětové akce a hodnocení pokroku. Navíc se kampaň agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště na období 2018–19 zaměřuje na téma nebezpečných látek, čímž naváže na plán a jeho cíle.

V programu jsou vymezeny akce týkající se různých předsednictví Rady EU, zahájení spadá do předsednictví Nizozemska v roce 2016.

Další informace

Chcete-li získat podrobné informace o plánovaném společném úsilí v oblasti snižování výskytu nádorových onemocnění souvisejících s prací, přečtěte si plán programu.

OSHwiki naleznete související články na tato témata:

Každoroční akce agentury EU-OSHA v rámci plánu programu – A+A 18. října 2017 – shrnutí semináře on-line

Sborník konference finského předsednictví EU, 27.–28. listopadu 2019

Sborník amsterodamské konference o rakovině z povolání konané ve dnech 23.–25. května 2016