Dobrá BOZP je přínosem pro firmu

Image
Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

V hospodářsky nepříznivém období je důležité pamatovat na to, že nedostatečná bezpečnost a ochrana zdraví při práci stojí peníze. Případové studie navíc ukazují, že dobré řízení BOZP v podniku je spojeno s lepším výkonem a vyšší ziskovostí.

Agentura EU-OSHA se zapojila do několika výzkumných činností zaměřených na odhad zatížení nemocemi z povolání, a to včetně jejich ekonomického dopadu. Pomocí nástroje pro vizualizaci dat Barometr BOZP zjistěte více o dopadu úmrtí souvisejících s prací a nemocí z povolání, který se měří v počtu let života poznamenaných postižením (DALY) na členský stát a 100 000 pracujících obyvatel.

Každý, od jednotlivých pracovníků po národní zdravotnické systémy, prohrává, je-li zanedbávána BOZP. To ale znamená, že každý může těžit z lepších politik a postupů.

Země s nedostatečnými systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vynakládají cenné zdroje na léčbu zranění a onemocnění, jichž by bylo možné se vyvarovat. Silná vnitrostátní strategie přináší četné výhody, např.:

 • lepší produktivitu díky menšímu počtu absencí z důvodu nemoci
 • snížení výdajů na zdravotní péči
 • udržení starších pracovníků v zaměstnání
 • stimulace účinnějších pracovních metod a technologií
 • snížení počtu pracovníků, kteří si musí zkrátit pracovní dobu, aby se mohli starat o člena rodiny

Náklady na pracovní úrazy, nemoci a úmrtí související s prací

Jaké jsou ekonomické dopady dobrého a špatného řízení BOZP? Je důležité, aby tvůrci politik, výzkumní pracovníci a zprostředkovatelé znali odpověď na tuto otázku, což vyžaduje, aby měli k dispozici kvalitní údaje. Agentura EU-OSHA se tudíž snaží řešit tyto potřeby ve svém dvoufázovém projektu s názvem „Náklady a přínosy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jehož cílem je vytvořit model ekonomických nákladů, aby bylo možno stanovit spolehlivé odhady nákladů.

Fáze 1: rozsáhlá studie s cílem určit a vyhodnotit dostupné údaje v každém členském státě, které bude možné použít k vytvoření modelu pro výpočet nákladů.

Výstup: souhrnná zpráva s názvem „Odhad nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání“ analýza evropských zdrojů údajů (2017)

Fáze 2a: vytvořit model odhadu nákladů na základě dostupných mezinárodních údajů, a to ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce, Mezinárodní komisí pro ochranu zdraví při práci a institucemi z Finska a Singapuru

Výstup: mezinárodní srovnání nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání (2017)

Aktualizované údaje z odhadu mezinárodního kongresu o ochraně zdraví při práci (ICOH) konaného v roce 2022 (na základě údajů z roku 2019) lze nalézt v nástroji pro vizualizaci dat Barometr BOZP. Zjistěte více o dopadu úmrtí souvisejících s prací a onemocnění souvisejících s prací, který se měří v počtu let života poznamenaných postižením (DALYs) na členský stát a 100 000 pracujících obyvatel.

V důsledku pracovních úrazů, nemocí z povolání a úmrtí souvisejících s výkonem povolání vznikají jednotlivcům, zaměstnavatelům, vládám i společnosti vysoké ekonomické náklady. Mezi negativní dopady špatného řízení BOZP patří vysoké náklady na předčasný odchod do důchodu, ztráta kvalifikovaných pracovních sil, absentérství a prezentismus (zaměstnanci přijdou do práce, přestože jsou nemocní, čímž se zvyšuje pravděpodobnost chyb) a vysoké náklady na zdravotní péči a pojistné. Odhaduje se, že náklady společnosti na pracovní úrazy a nemoci z povolání představují 3,9 % světového HDP a 3,3 % HDP EU (viz článek na téma náklady na pracovní úrazy a nemoci z povolání). Tento údaj se mezi jednotlivými zeměmi významně liší, zejména mezi západními a ostatními zeměmi. Závisí na odvětvích zastoupených v dané zemi, právním rámci a pobídkách v oblasti prevence.

Fáze 2b: vytvořit propracovanější model ekonomických nákladů na základě vnitrostátních zdrojů údajů

Výstupy:

Úrazy, nemoci a úmrtí s sebou nesou různé druhy nákladů. Zaprvé jsou to přímé náklady, např. náklady na zdravotní péči, dále pak náklady plynoucí z poklesu produktivity a snížení produkce. Vznikají také náklady související s dopadem na pohodu lidí (tj. dopadem na jejich životní podmínky a zdraví), které lze vyčíslit a zahrnout do odhadu zátěže. Tyto podstatné aspekty se promítají do každého pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, přičemž sečtením nákladů vzniklých u všech případů lze získat odhad celkové zátěže pracovního úrazu či nemoci z povolání. Tento způsob stanovení odhadu nákladů, tj. sečtení různých druhů nákladů uvedených výše za účelem získání odhadu celkových nákladů, se často označuje jako „přístup zdola nahoru“.

Lze použíti i přístup „shora dolů“, kdy se celkové náklady odhadnou tak, že se vypočte celková zátěž plynoucí z úrazu či nemoci a odhadne se, jaký podíl mají na celkových nákladech pracovní faktory. Na základě toho lze následně odhadnout náklady spojené se zátěží plynoucí z pracovního úrazu či nemoci z povolání. Tyto náklady se často vyjadřují pomocí stávajících ukazatelů k hodnocení kvality zdraví, jako je „počet let života poznamenaných onemocněním“ (DALY, z angl. disability-adjusted life years).

V tomto projektu se uplatňují oba přístupy, a to takto:

 • model „zdola nahoru“, který zohledňuje přímé, nepřímé a nehmotné náklady (dopady na kvalitu života a zdraví),
 •  model „shora dolů“, který vychází z peněžní hodnoty ukazatele DALY souvisejícího s prací.

Použití roku 2015 jako referenčního roku při shromažďování údajů pro oba modely umožnilo porovnat výsledky jednotlivých zemí a přístupů.

 Prezentace modelu nákladů v oblasti BOZP ve formátu SlideShare

Přínosy pro firmu

Nejenom, že nedostatečná bezpečnost a ochrana zdraví stojí společnosti peníze, dobrá BOZP naopak přináší dividendy. Podniky s vyššími standardy bezpečnosti a ochrany zdraví jsou úspěšnější a udržitelnější.

Studie odhadují, že za každé euro investované do BOZP se vrátí 2,2 EUR a že poměr nákladů a přínosů zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví je příznivý.

Dobrá BOZP přináší velkým i malým podnikům významné hospodářské výhody. Uveďme několik příkladů, kde dobrá bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti:

 • zvyšuje produktivitu pracovníků
 • snižuje absence
 • snižuje výplaty nemocenských dávek
 • splňuje požadavky smluvních stran ve veřejném i soukromém sektoru

Pokud přijmete příslušná opatření, mohla by vašemu podniku přinést značné výhody. Více informací o provádění zlepšení a řízení rizik najdete zde .

Hospodářské pobídky

V celé Evropě byly zavedeny režimy, které finančně odměňují organizace za bezpečná a zdravá pracoviště. Mezi ně patří:

 • nižší pojistné
 • daňové úlevy
 • státní dotace a granty

Příkladem může být německé odvětví řeznictví. Zúčastněné společnosti měly nižší pojistné, pokud podporovaly bezpečnost, například nákupem bezpečných nožů nebo poskytováním školení o bezpečnosti řidičům.

Výsledkem režimu bylo:

 • roční snížení povinně vykazovaných úrazů o 1 000 v odvětví v Německu
 • snížení nákladů ve výši 40 mil. EUR během šesti let
 • úspora ve výši 4,81 EUR na každé investované euro

Pojistitelům, kteří takové režimy nabízejí, to může pomoci snížit počet, závažnost a náklady pojistných událostí.

Více informací o  hospodářských pobídkách a o tom, jak je lze zavést: