You are here

Dobrá BOZP je přínosem pro firmu

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

V hospodářsky nepříznivém období je důležité pamatovat na to, že nedostatečná bezpečnost a ochrana zdraví při práci stojí peníze. Případové studie navíc ukazují, že dobré řízení BOZP v podniku je spojeno s lepším výkonem a vyšší ziskovostí.

Každý, od jednotlivých pracovníků po národní zdravotnické systémy, prohrává, je-li zanedbávána BOZP. To ale znamená, že každý může těžit z lepších politik a postupů.

Země s nedostatečnými systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vynakládají cenné zdroje na léčbu zranění a onemocnění, jichž by bylo možné se vyvarovat. Silná vnitrostátní strategie přináší četné výhody, např.:

 • lepší produktivitu díky menšímu počtu absencí z důvodu nemoci
 • snížení výdajů na zdravotní péči
 • udržení starších pracovníků v zaměstnání
 • stimulace účinnějších pracovních metod a technologií
 • snížení počtu pracovníků, kteří si musí zkrátit pracovní dobu, aby se mohli starat o člena rodiny

Náklady na pracovní úrazy, nemoci a úmrtí související s prací

Jaké jsou ekonomické dopady dobrého a špatného řízení BOZP? Je důležité, aby tvůrci politik, výzkumní pracovníci a zprostředkovatelé znali odpověď na tuto otázku, což vyžaduje, aby měli k dispozici kvalitní údaje. Agentura EU-OSHA se tudíž snaží řešit tyto potřeby ve svém dvoufázovém projektu s názvem „Náklady a přínosy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jehož cílem je vytvořit model ekonomických nákladů, aby bylo možno stanovit spolehlivé odhady nákladů.

Fáze 1: rozsáhlá studie s cílem určit a vyhodnotit dostupné údaje v každém členském státě, které bude možné použít k vytvoření modelu pro výpočet nákladů.

Výstup: přehledná zpráva o dostupnosti a kvalitě údajů (2017).

Fáze 2a: vytvořit přibližný model ekonomických nákladů na základě mezinárodně dostupných zdrojů údajů (ve spolupráci s MOP, Finskem a Singapurem).

Výstup: zpráva o vytvoření přibližného modelu (2017).

Fáze 2b: vytvoření propracovaného modelu ekonomických nákladů na základě vnitrostátních zdrojů údajů.

Výstup: zpráva o vytvoření propracovaného modelu (2018).

Projekt rovněž zahrnuje seminář pro zúčastněné strany, na němž se bude diskutovat o důsledcích tohoto modelu pro politiku a praxi v oblasti BOZP v roce 2018 a další šíření a hodnocení v roce 2019. Nástroj pro vizualizaci dat a infografika umožní snadný přístup k údajům a jejich hodnocení.

Přínosy pro firmu

Nejenom, že nedostatečná bezpečnost a ochrana zdraví stojí společnosti peníze, dobrá BOZP naopak přináší dividendy. Podniky s vyššími standardy bezpečnosti a ochrany zdraví jsou úspěšnější a udržitelnější.

Studie odhadují, že za každé euro investované do BOZP se vrátí 2,2 EUR a že poměr nákladů a přínosů zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví je příznivý.

Dobrá BOZP přináší velkým i malým podnikům významné hospodářské výhody. Uveďme několik příkladů, kde dobrá bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti:

 • zvyšuje produktivitu pracovníků
 • snižuje absence
 • snižuje výplaty nemocenských dávek
 • splňuje požadavky smluvních stran ve veřejném i soukromém sektoru

Pokud přijmete příslušná opatření, mohla by vašemu podniku přinést značné výhody. Více informací o provádění zlepšení a řízení rizik najdete zde .

Hospodářské pobídky

V celé Evropě byly zavedeny režimy, které finančně odměňují organizace za bezpečná a zdravá pracoviště. Mezi ně patří:

 • nižší pojistné
 • daňové úlevy
 • státní dotace a granty

Příkladem může být německé odvětví řeznictví. Zúčastněné společnosti měly nižší pojistné, pokud podporovaly bezpečnost, například nákupem bezpečných nožů nebo poskytováním školení o bezpečnosti řidičům.

Výsledkem režimu bylo:

 • roční snížení povinně vykazovaných úrazů o 1 000 v odvětví v Německu
 • snížení nákladů ve výši 40 mil. EUR během šesti let
 • úspora ve výši 4,81 EUR na každé investované euro

Pojistitelům, kteří takové režimy nabízejí, to může pomoci snížit počet, závažnost a náklady pojistných událostí.

Více informací o  hospodářských pobídkách a o tom, jak je lze zavést:

Další zdroje: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety