You are here

Strategie agentury a pracovní programy

Roční pracovní programy vycházejí ze strategie agentury EU-OSHA.

Stanovení dlouhodobé strategie

Stávající strategie agentury se vztahuje na období 2014–2020 a určuje šest prioritních oblastí:

  1. předvídání změn – díky prognostickým projektům
  2. fakta a čísla – shromažďování a předávání informací výzkumným pracovníkům a tvůrcům politik prostřednictvím průzkumu ESENER, přehledů a průzkumů veřejného mínění o BOZP
  3. nástroje pro řízení BOZP – zejména prostřednictvím nástroje OiRA
  4. zvyšování povědomí o BOZP – prostřednictvím kampaní Zdravé pracoviště a dalších osvětových činností
  5. sdílení znalostí v rámci sítí – zejména prostřednictvím tvorby internetových stránek OSHwiki
  6. vytváření sítí a komunikace v rámci agentury

Máte-li zájem o více informací, stáhněte si strategii agentury EU-OSHA na období 2014–2020, která je v souladu se strategickým rámcem Evropské komise pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2014–2020).

Plánování na nadcházející rok

Ředitelka agentury EU-OSHA a řídící rada schvalují roční plán řízení, který stanoví plány agentury na daný rok. Podrobně rozebírá činnosti, jež mají být provedeny, a cíle, jichž má být dosaženo.

Roční plán řízení stanovuje jasné priority a cíle a zajišťuje tak, že agentura bude co nejlépe využívat své zdroje a svou síť. Mezi některé významné oblasti činnosti patří: předvídání změn, zvyšování povědomí a fakta a čísla související s BOZP.

Naše roční plány řízení za předchozí roky naleznete na internetové stránce s publikacemi, na které si také můžete prohlédnout naše výroční zprávy a výroční zprávy o činnostech, a získat tak obrázek o naší činnosti.