Orgány EU

Jako jedna z decentralizovaných agentur EU je agentura EU-OSHA nezávislým subjektem EU, který udržuje úzké formální i neformální vztahy s orgány EU a s řadou institucí a jiných subjektů EU. V podporování těchto vztahů hraje významnou roli styčná kancelář v Bruselu.

Agentura EU-OSHA poskytuje informace orgánům EU, jakož i členským státům, sociálním partnerům a komunitě odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Mezi hlavní uživatele jejích produktů a služeb patří orgány EU.  Formální vztahy zahrnují toto:

  1. Agentura EU-OSHA hraje klíčovou roli při uplatňování politik EU v oblasti BOZP, zejména strategického rámce EU pro BOZP.
  2. Ve správní radě agentury působí zástupci Evropské komise a jeden pozorovatel jmenovaný Evropským parlamentem.
  3. Příspěvek do rozpočtu agentury EU-OSHA se stanovuje v rámci obecného rozpočtového procesu EU.
  4. Jsou zavedeny různé mechanismy odpovědnosti, aby bylo zajištěno, že agentura o veškeré své činnosti informuje orgány EU.

Agentura pěstuje také neformální vztahy:

  1. Agentura EU-OSHA vyzývá zástupce orgánů EU k účasti na různých projektech a sítích. Pracovníci Evropské komise se v rámci projektů agentury EU-OSHA pravidelně zapojují do poradních nebo řídících výborů. Na konference agentury jsou zváni řečníci nebo zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a subjektů EU.
  2. Agentura EU-OSHA spolupracuje s orgány EU na různých projektech a akcích. Radě pomáhá s programy předsednictví a v rámci souvisejících akcí poskytuje odborné znalosti, řečníky, moderátory a další podporu. Společné akce pořádá také s Evropským parlamentem.
  3. Agentura se podílí na činnosti různých výborů a sítí orgánů EU, např. Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ACSH) a Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC) Evropské komise.
  4. Agentura EU-OSHA pravidelně poskytuje informace sociálním partnerům v rámci formálního evropského sociálního dialogu a příslušným výborům pro kolektivní vyjednávání a spolupracuje s nimi.

Evropská komise

Evropský parlament

  • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci: Agentura EU-OSHA pravidelně podává zprávy výboru EMPL.  Často jej informuje o svém pracovním programu a činnosti a o probíhající spolupráci s klíčovými poslanci Evropského parlamentu. 

Rada EU

  • Rada EU:  Agentura EU-OSHA systematicky spolupracuje s Radou EU na jejích činnostech, zejména prostřednictvím své sítě národních kontaktních míst a členů tripartitní správní rady.  Agentura rovněž poskytuje pomoc zemím, které zrovna zodpovídají za rotující předsednictví Rady, a to prostřednictvím svých vnitrostátních sítí a ve spolupráci se stálými zastoupeními při EU se sídlem v Bruselu.