Podpora evropského pilíře sociálních práv

Image

V rámci svého úsilí o zajištění zdravého, bezpečného a dobře přizpůsobeného pracovního prostředí v Evropě agentura EU-OSHA plně podporuje evropský pilíř sociálních práv.

Evropský pilíř, který společně vyhlásily Evropský parlament, Rada a Komise dne 17. listopadu 2017, podporuje vysokou úroveň ochrany pracovníků před pracovními a zdravotními riziky (riziky BOZP) bez ohledu na jejich věk.

V kontextu evropského pilíře je toto zvláště důležité, neboť jeho cílem je zajistit základní sociální práva, včetně spravedlivých pracovních podmínek, rovných příležitostí a přístupu na pracovní trh. Jak stanoví jedna z jeho 20 klíčových zásad: „Pracovníci mají právo na pracovní prostředí, které je uzpůsobené jejich profesním potřebám a které jim umožní prodloužit jejich aktivní účast na trhu práce“.

Delší a zdravější pracovní život může snížit nejistotu a současně zvýšit produktivitu. Dobrá úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má skutečně řadu přínosů, jako je nižší absence z důvodu nemoci, snížení nákladů na zdravotní péči, udržení starších pracovníků v zaměstnání, podpora účinnějších pracovních metod a technologií a lepší rovnováha mezi pracovním a osobním životem.

Směrem k evropskému pilíři sociálních práv

Stáhněte si všechny propagační materiály o evropském pilíři sociálních práv