Spolupráce s ostatními agenturami

Agentury EU

Agentura EU-OSHA aktivně spolupracuje s těmito agenturami EU:

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)
Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Jak agentury EU pracují pro vás

Podívejte se na toto video, abyste se přesvědčili, co agentury EU přinášejí evropské společnosti.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Memorandum o porozumění mezi Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Malé a střední podniky představují většinu podniků v Evropské unii; zhruba 99 % všech podniků v Evropské unii jsou malé a střední podniky a zaměstnávají více než 66 % obyvatel (Eurostat, 2008). V malých a středních podnicích také dochází k 82 % všech pracovních úrazů a zhruba 90 % nehod se smrtelnými následky (Eurofound, 2010). Hlavním cílem vývoje projektu komunikačního partnerství (CPP) na národní úrovni proto je lépe oslovovat malé a střední podniky a vysoce riziková odvětví a informovat je o významu BOZP.

V roce 2015 nové prohlášení o spolupráci mezi Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl (nyní Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW)) a agenturou EU-OSHA umožnilo vytvořit oficiální partnerství se sítí Enterprise Europe Network (EEN).

Cílem projektu komunikačních partnerství je zvyšovat informovanost malých a středních podniků o významu BOZP a poskytovat jim snadný přístup k praktickým informacím a užitečným kontaktům na národní i regionální úrovni, včetně národních partnerských setkání, balíčků pro zvyšování informovanosti a dalších činností, jako je soutěž EEN pro BOZP.

Hlavními partnery agentury EU-OSHA při plnění jejích cílů jsou Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW), Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), národní kontaktní místa agentury EU-OSHA a členové sítě EEN.

Prohlášení o záměru spolupracovat uzavřené mezi GŘ GROW, EU-OSHA a EASME

Síť Enterprise Europe Network

Účelem tohoto memoranda o porozumění je posílit spolupráci mezi agenturami ECHA a EU-OSHA s cílem rozvíjet součinnost a sdílet znalosti týkající se záležitostí společného zájmu prostřednictvím intenzivnější spolupráce a zejména aktivní výměny informací.
Memorandum o porozumění vstoupilo v platnost dne 5. května 2010.

Memorandum o porozumění mezi agenturami ECHA a EU-OSHA

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Communication Partnership Project

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 99% of all businesses in the EU. They employ around 100 million people, account for more than half of Europe’s GDP and play a key role in adding value in every sector of the economy. SMEs bring innovative solutions to challenges like climate change, resource efficiency and social cohesion and help spread this innovation throughout Europe’s regions. They are therefore central to the EU’s twin transitions to a sustainable and digital economy. They are essential to Europe’s competitiveness and prosperity, industrial ecosystems, economic and technological sovereignty, and resilience to external shocks.

In 2015, a new Declaration of Cooperation between the Directorate-General for Enterprise and Industry (now the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), the Executive Agency for SMEs (now the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) and EU-OSHA facilitated an official partnership with the Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

The Enterprise Europe Network (EEN) helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions.

The Network is  active worldwide. It brings together experts from member organisations that are renowned for their excellence in business support.

The Communication Partnership Project (CPP) aims to raise awareness of the importance of OSH to SMEs and to provide them with easy access to practical information and useful contacts at national and regional levels, including national partnership meetings, awareness-raising packages and other activities such as EEN OSH Awards.

The EEN members are one of the main partners that help EU-OSHA achieve its objectives, together with the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) and EU-OSHA’s national focal points.