Spolupráce s ostatními agenturami

Agentury EU

Agentura EU-OSHA aktivně spolupracuje s těmito agenturami EU:

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)          
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)          
Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)          
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)          
Výkonnou agenturou Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA)        
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)          
Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Jak agentury EU pracují pro vás

Podívejte se na toto video, abyste se přesvědčili, co agentury EU přinášejí evropské společnosti.

 

Společné prohlášení ředitelů agentur a společných podniků EU: nulová tolerance sexuálního obtěžování

Agentura EU-OSHA se zavázala k nulové toleranci sexuálního obtěžování, násilí na základě pohlaví a jakýchkoli jiných forem obtěžování na pracovišti.

Agentura EU-OSHA podepsala toto společné prohlášení agentur EU na podporu zdraví, bezpečnosti a kvality života všech pracovníků vycházející ze zásady rovnosti žen a mužů a rovného zacházení na pracovišti dne 8. března 2018.

Společné prohlášení ředitelů agentur a společných podniků EU: nulová tolerance sexuálního obtěžování

Memorandum o porozumění mezi Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Toto memorandum o porozumění mezi agenturou EU-OSHA a nadací Eurofound vymezuje oblasti jejich úzké spolupráce. Ty byly vybrány tak, aby se maximalizovaly přínosy pro obě organizace a zabránilo se zdvojování činností v určených oblastech společného zájmu.  
Aktuální memorandum o porozumění vstoupilo v platnost v únoru 2007.

Memorandum o porozumění mezi nadací EUROFOUND a agenturou EU-OSHA 

Rámec pro spolupráci mezi Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Cílem rámce pro spolupráci mezi agenturou EU-OSHA a institutem EIGE je zajistit účinnou spolupráci mezi oběma organizacemi a zabránit zdvojování činností.

Rámec pro spolupráci mezi agenturou EU-OSHA a institutem EIGE 

Memorandum o porozumění mezi Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Účelem tohoto memoranda o porozumění je posílit spolupráci mezi agenturami ECHA a EU-OSHA s cílem rozvíjet synergie a sdílet znalosti v záležitostech společného zájmu prostřednictvím intenzivnější spolupráce, a zejména aktivní výměny informací.  
Memorandum o porozumění vstoupilo v platnost dne 5. května 2010.

Memorandum o porozumění mezi agenturami ECHA a EU-OSHA 

Rámec pro spolupráci mezi Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 

Prohlášení o záměru týkající se spolupráce mezi GŘ GROW, agenturou EU-OSHA a agenturou EISMEA

Projekt partnerství v oblasti komunikace

Malé a střední podniky (MSP) jsou páteří evropského hospodářství. Představují 99 % všech podniků v EU. Zaměstnávají přibližně 100 milionů lidí, vytvářejí více než polovinu evropského HDP a hrají klíčovou roli při vytváření přidané hodnoty ve všech hospodářských odvětvích. Malé a střední podniky přinášejí inovativní řešení problémů, jako je změna klimatu, účinné využívání zdrojů a sociální soudržnost, a pomáhají šířit tyto inovace v evropských regionech. Mají proto zásadní význam pro souběžnou transformaci EU na udržitelnou a digitální ekonomiku. Jsou nezbytné pro konkurenceschopnost a prosperitu Evropy, průmyslové ekosystémy, hospodářskou a technologickou suverenitu a odolnost vůči vnějším otřesům.

Nové prohlášení o spolupráci mezi Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl (nyní Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW)), Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (nyní Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA)) a agenturou EU-OSHA v roce 2015 usnadnila oficiální partnerství se sítí Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Síť Enterprise Europe Network (EEN) pomáhá podnikům inovovat a růst v mezinárodním měřítku. Jedná se o největší světovou síť na podporu malých a středních podniků (MSP) s mezinárodními cíli.

Tato síť působí po celém světě. Sdružuje odborníky z členských organizací, které jsou známé vynikajícími výsledky při podpoře podnikání.

Projekt partnerství v oblasti komunikace si klade za cíl zvyšovat povědomí o důležitosti BOZP v MSP a zajistit, aby měly snadný přístup k praktickým informacím a užitečným kontaktům na vnitrostátní i regionální úrovni. Projekt mimo jiné zahrnuje pořádání vnitrostátních schůzek partnerství, poskytování osvětových balíčků a další činnosti, např. udělování cen sítě EEN v oblasti BOZP.

Členové sítě EEN patří mezi hlavní partnery agentury EU-OSHA, kteří jí pomáhají dosahovat jejích cílů, a to spolu s Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW), Výkonnou agenturou Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA) a národními kontaktními místy agentury EU-OSHA.