Spolupráce s ostatními agenturami

Agentury EU

Agentura EU-OSHA aktivně spolupracuje s těmito agenturami EU:

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)
Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Jak agentury EU pracují pro vás

Podívejte se na toto video, abyste se přesvědčili, co agentury EU přinášejí evropské společnosti.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Memorandum o porozumění mezi Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Malé a střední podniky představují většinu podniků v Evropské unii; zhruba 99 % všech podniků v Evropské unii jsou malé a střední podniky a zaměstnávají více než 66 % obyvatel (Eurostat, 2008). V malých a středních podnicích také dochází k 82 % všech pracovních úrazů a zhruba 90 % nehod se smrtelnými následky (Eurofound, 2010). Hlavním cílem vývoje projektu komunikačního partnerství (CPP) na národní úrovni proto je lépe oslovovat malé a střední podniky a vysoce riziková odvětví a informovat je o významu BOZP.

V roce 2015 nové prohlášení o spolupráci mezi Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl (nyní Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW)) a agenturou EU-OSHA umožnilo vytvořit oficiální partnerství se sítí Enterprise Europe Network (EEN).

Cílem projektu komunikačních partnerství je zvyšovat informovanost malých a středních podniků o významu BOZP a poskytovat jim snadný přístup k praktickým informacím a užitečným kontaktům na národní i regionální úrovni, včetně národních partnerských setkání, balíčků pro zvyšování informovanosti a dalších činností, jako je soutěž EEN pro BOZP.

Hlavními partnery agentury EU-OSHA při plnění jejích cílů jsou Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW), Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), národní kontaktní místa agentury EU-OSHA a členové sítě EEN.

Prohlášení o záměru spolupracovat uzavřené mezi GŘ GROW, EU-OSHA a EASME

Síť Enterprise Europe Network

Účelem tohoto memoranda o porozumění je posílit spolupráci mezi agenturami ECHA a EU-OSHA s cílem rozvíjet součinnost a sdílet znalosti týkající se záležitostí společného zájmu prostřednictvím intenzivnější spolupráce a zejména aktivní výměny informací.
Memorandum o porozumění vstoupilo v platnost dne 5. května 2010.

Memorandum o porozumění mezi agenturami ECHA a EU-OSHA

Prohlášení o záměru spolupracovat uzavřené mezi GŘ GROW, EU-OSHA a EASME

Projekt komunikačního partnerství

Malé a střední podniky představují většinu podniků v Evropské unii; zhruba 99 % všech podniků v Evropské unii jsou malé a střední podniky a zaměstnávají více než 66 % obyvatel (Eurostat, 2008). V malých a středních podnicích také dochází k 82 % všech pracovních úrazů a zhruba 90 % nehod se smrtelnými následky (Eurofound, 2010). Hlavním cílem vývoje projektu komunikačního partnerství (CPP) na národní úrovni proto je lépe oslovovat malé a střední podniky a vysoce riziková odvětví a informovat je o významu BOZP.

V roce 2015 nové prohlášení o spolupráci mezi Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl (nyní Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW)) a agenturou EU-OSHA umožnilo vytvořit oficiální partnerství se sítí Enterprise Europe Network (EEN).

Síť Enterprise Europe Network

Soutěž Enterprise Europe Network pro BOZPSíť Enterprise Europe Network (EEN) je vlajková evropská iniciativa, jejímž cílem je poskytovat inovace a podporu podnikání malým a středním podnikům v celé Evropské unii. Síť je součástí rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a je kontaktním místem pro poskytování informací o politikách a právních předpisech EU, možnostech financování, pomoci při hledání obchodních partnerů a při budování výzkumných a inovačních kapacit. Sdružuje přibližně 600 partnerských organizací v 53 zemích, které nabízejí širokou škálu služeb malým a středním podnikům.

Cílem projektu komunikačních partnerství je zvyšovat informovanost malých a středních podniků o významu BOZP a poskytovat jim snadný přístup k praktickým informacím a užitečným kontaktům na národní i regionální úrovni, včetně národních partnerských setkání, balíčků pro zvyšování informovanosti a dalších činností, jako je soutěž EEN pro BOZP.

Hlavními partnery agentury EU-OSHA při plnění jejích cílů jsou Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW), Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), národní kontaktní místa agentury EU-OSHA a členové sítě EEN.

Share this on: