Ženy a bezpečnost a ochrany zdraví při práci

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Muži a ženy nejsou z biologického hlediska stejní (existují rozdíly mezi pohlavími) a nevykonávají stejnou práci, stejné nejsou ani jejich pracovní podmínky ani postoj společnosti k nim (genderové rozdíly).

Tyto rozdíly mohou ovlivnit rizika, s nimiž se muži a ženy v práci potýkají, a způsob jejich hodnocení a kontroly. Proto EU-OSHA zkoumá problémy v oblasti BOZP, s nimiž se potýkají ženy v práci, a zvyšuje informovanost o této problematice.

Rozdíly, které mohou mít vliv na BOZP

Existují rozdíly, které ovlivňují rizika, jimž čelí muži a ženy. Ženy:

  • pracují v určitých odvětvích a vykonávají určité druhy práce,
  • musí udržovat rovnováhu mezi pracovními povinnostmi a povinnostmi doma,
  • jsou nedostatečně zastoupeny na úrovni dohledu a vedení,
  • fyzicky se od mužů liší, přestože se často setkáváme s větší rozmanitostí mezi ženami než mezi muži a ženami, například ve fyzické síle,
  • vykonávají práce, které jsou často mylně považované za bezpečné a snadné.

Tyto rozdíly často nejsou v postupech týkajících se BOZP zohledněny. Rizika pro ženy na pracovišti související s pracovní zátěží a stresem se navíc často podceňují. EU-OSHA se snaží na tyto rozdíly upozorňovat a pomoci zlepšit BOZP v oblastech, které mají na ženy největší dopad.

Co mohou udělat zaměstnavatelé

Přístup k BOZP zohledňující pohlaví spočívá v uznání a zohlednění rozdílů mezi pracovníky a pracovnicemi.

Zaměstnavatelé (se) mohou:

  • snažit, aby práce byla bezpečnější a snadnější pro všechny,
  • zahrnout otázky rovnosti pohlaví při hodnocení rizik,
  • hodnotit skutečně vykonanou práci a vyvarovat se předsudků o tom, kdo je ohrožen a proč,
  • nabízet pružnou pracovní dobu,
  • zapojit ženy do rozhodování o BOZP.

Tento přístup přináší výhody všem zaměstnancům, nejenom ženám.

Přečtěte si informační listy agentury EU-OSHA pro zaměstnavatele o otázkách rozdílů mezi muži a ženamihodnocení rizik.

Úloha agentury EU-OSHA

Hlavním cílem je pomoci zajistit, aby při tvorbě politik a při rozhodování na pracovišti a na úrovni EU byly zohledňovány otázky související s pohlavím. EU-OSHA aktivně zkoumá rizika a trendy související s pohlavím. To zahrnuje výzkum zaměřený na odvětví, v nichž ženy pracují, jako je úklid, a na rizika, kterým čelí hlavně ženy. Otázky související s pohlavím začleňujeme také do dalších výzkumných oblastí.

Poskytujeme nástroje a rady, které zaměstnavatelům pomohou identifikovat a provádět hodnocení rizik zohledňující pohlaví.

Seznamte se také s výzkumem agentury EU-OSHA týkajícím se nových rizik a trendů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žen při práci a s pokyny pro správnou praxi a nástroji pro hodnocení rizik.