Bezpečnost a ochrana zdraví v mikropodnicích a malých podnicích

Occupational safety and health in micro and small enterprises

Mikropodniky a malé podniky jsou hlavní hnací silou hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociální integrace a představují páteř hospodářství EU.

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je v mikropodnicích a malých podnicích často nedostatečné, takže pracovníci jsou vystaveni vyššímu riziku pracovních úrazů a poškození zdraví v souvislosti s prací. Tato problematika je prioritou vnitrostátních strategií v oblasti BOZP a strategického rámce Evropské komise pro tuto oblast a hraje důležitou roli v kontextu evropského pilíře sociálních práv.

Rozsáhlý projekt agentury EU-OSHA s názvem „Zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích“ (2014–2018) si klade za cíl vymezit klíčové faktory úspěchu související s politikami, strategiemi a praktickými řešeními, jež přispívají ke zlepšení BOZP v evropských mikropodnicích a malých podnicích.

Co odhalují výzkumy o BOZP v mikropodnicích a malých podnicích?

První fáze projektu odhalila rozsah výzev v oblasti BOZP, se kterými se potýkají mikropodniky a malé podniky v celé Evropě, a některé faktory přispívající k nedostatečné úrovni řízení BOZP v těchto typech společností. Přehled literatury nazvaný Souvislosti a opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích v EU poukazuje na „všeobecný a mnohostranný nedostatek zdrojů“, v jehož důsledku významný podíl mikropodniků a malých podniků volí „druhořadé“ podnikatelské strategie. Tyto společnosti se vyznačují především slabou ekonomickou pozicí, obavami ohledně ekonomického přežití na trhu, nedostatečnými investicemi do BOZP, omezenými znalostmi, nedostatečným povědomím či způsobilostí na straně vlastníků/manažerů a rovněž postoji a prioritami, jež nejsou příliš v souladu s BOZP.

Z pohledu pracoviště

Postoje a zavedená praxe v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích byly podrobeny průzkumu v rámci 360 hloubkových pohovorů jak s pracovníky, tak s majiteli/manažery. Mezi často zaznamenané postoje patřil silně reaktivní přístup k BOZP, názor, že dostatečným měřítkem kvalitní BOZP je „zdravý rozum“, a přesvědčení, že rizika „k práci patří“. Byly však zaznamenány i příklady správné praxe.

Přečtěte si zprávu s názvem Bezpečnost a ochrana zdraví v mikropodnicích a malých podnicích v EU: pohled pracoviště.

Jsou k dispozici příklady správné praxe, na kterých můžeme stavět?

V rámci celé Evropy existuje celá škála příkladů úspěšných politik, strategií a nástrojů BOZP, které se cíleně zaměřují na BOZP v mikropodnicích a malých podnicích. Více než 40 takových opatření je podrobně popsáno v dokumentu Bezpečnost a ochrana zdraví v mikropodnicích a malých podnicích v EU: od politiky k praxi – popis správných příkladů.

Zjištěné příklady správné praxe byly podrobeny další analýze s cílem zjistit, „co funguje, pro koho a za jakých okolností“, přičemž byl posuzován rovněž jejich široký potenciál v oblasti příznivého dopadu a přenositelnosti.

Přečtěte si zprávu s názvem Od politiky k praxi: politiky, strategie, programy a opatření podporující BOZP v mikropodnicích a malých podnicích, jež zkoumá rovněž zkušenosti zprostředkovatelů pro BOZP spolupracujících s mikropodniky a malými podniky.

Jak zajistit, aby se politiky a opatření v oblasti BOZP dostaly na úroveň mikropodniků a malých podniků?

Celková zjištění projektu byla podrobena analýze, aby bylo možné na základě důkazů poskytnout doporučení ohledně vývoje účinnějších politických programů a opatření zaměřených na zlepšení BOZP v mikropodnicích a malých podnicích. Bezpečnost a ochrana zdraví v mikropodnicích a malých podnicích v EU: Závěrečná zpráva 3letého projektu SESAME za důležité považuje:

  • zapojení všech klíčových regulatorních činitelů,
  • posílení regulatorních inspekcí,
  • dostupnost udržitelných, snadno proveditelných a přenositelných řešení,
  • lepší začlenění problematiky BOZP do odpovídajících vzdělávacích systémů podle odvětví,
  • zapojení odborů a organizací zaměstnavatelů do vývoje politik s účinným dosahem do řad mikropodniků a malých podniků,
  • lepší organizaci v rámci dodavatelského řetězce.

Agentura EU-OSHA pomáhá mikropodnikům a malým podnikům hodnotit rizika na jejich pracovištích

Řádné hodnocení rizik je klíčem k ochraně zdraví na pracovišti. Hodnocení rizik na pracovišti však může být poměrně náročné, zejména pro mikropodniky a malé podniky, které nemusejí mít potřebné zdroje nebo know-how, aby je mohly provádět efektivně.

Cílem platformy on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) agentury EU-OSHA je tento problém překonat. OiRA je první inciativou na úrovni EU zaměřenou na podporu mikropodniků a malých podniků (zejména prostřednictvím členských států a sociálních partnerů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni) v jejich úsilí při hodnocení rizik.

Pokud chcete zjistit více informací o hodnocení rizik při práci, přečtěte si tento související článek na OSHwiki.