Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER)

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) je rozsáhlý průzkum, který zjišťuje, jak jsou řízena rizika BOZP na evropských pracovištích.

Tisíce podniků a organizací v celé Evropě jsou požádány o poskytnutí odpovědí na dotazník, který se zaměřuje na:

Výsledky vyplývající z těchto dotazníků doplňují sekundární analýzy zahrnující řadu hloubkových studií, které se zaměřují na konkrétní témata. V těchto studiích se uplatňují metodiky kvantitativního i kvalitativního výzkumu s cílem lépe porozumět hlavním zjištěním průzkumu.

ESENER-3 (2019)

V roce 2019 se uskutečnil třetí Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-3). Práce v terénu zahrnovaly více než 45 000 podniků všech velikostí a ze všech odvětví v 33 evropských zemích. 

První výsledky jsou již k dispozici. Další zprávy a vizualizace dat budou k dispozici v roce 2020 a v následujících letech.

ESENER-2 (2014)

Terénní práce pro druhý průzkum ESENER proběhly v létě a na podzim roku 2014. Průzkum poskytuje velmi cenný aktuální obrázek o řízení rizik na pracovištích, zejména nových a vznikajících rizik, v celé Evropě.

Zaměření na nová a vznikající rizika znamená, že odpovědi osvětlují nedostatečně prozkoumané a stále důležitější oblasti BOZP, jako jsou psychosociální rizika, které vzbuzují na evropských pracovištích čím dál větší obavy.

Průzkum realizovaný v roce 2014 je ještě podrobnější a obsáhlejší než první průzkum. Velikost vzorků byla zdvojnásobena a ve třech zemích byly vnitrostátní vzorky dále navýšeny. Průzkum ESENER-2 poprvé zahrnuje mikropodniky s 5 až 10 zaměstnanci a zemědělské podniky. K 31 zemím zařazeným do průzkumu v roce 2009 přibylo pět nových – Albánie, Island, Severní Makedonie, Černá Hora a Srbsko.

Průzkum se věnuje mimo jiné těmto tématům:

 • muskuloskeletální poruchy
 • organizace řízení BOZP
 • přístupy k účasti zaměstnanců na BOZP

Průzkum ESENER poskytuje velmi potřebné údaje tvůrcům politik a výzkumným pracovníkům na úrovni jednotlivých států i EU. Žádný jiný zdroj informací na úrovni EU o řízení BOZP v podnicích neexistuje. Klíčovou úlohou průzkumu ESENER je pomoci agentuře EU-OSHA při poskytování informací srovnatelných mezi jednotlivými státy, které mohou přispět k tvorbě politik v oblasti BOZP.

Interaktivní přehled průzkumu vám umožňuje zobrazit a sdílet data z průzkumu ESENER.

Již je k dispozici:

Sekundární analýzy tohoto rozsáhlejšího průzkumu se zaměřují na několik hlavních oblastí a mají tyto výstupy:

Soubor údajů z průzkumu ESENER-2014 je k dispozici v datovém archivu Univerzity v Essexu a institutu GESIS.

ESENER-1 (2009)

První průzkum ESENER, který se uskutečnil v roce 2009, zahrnoval téměř 36 000 rozhovorů s vedoucími pracovníky a zástupci zaměstnanců pro BOZP. Zahrnoval všechny členské státy EU, jakož i Turecko, Norsko a Švýcarsko, celkem tedy 31 zemí. Respondenti pracovali v organizacích soukromého či veřejného sektoru s10 či více zaměstnanci.

Interaktivnípřehled průzkumu vám umožňuje zobrazit a sdílet data z průzkumu ESENER.

Seznamte se s hlavními zjištěními:

 • Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) – Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2010): přehled v angličtině a shrnutí ve 24 jazycích

Můžete si též stáhnout výsledky sekundární analýzy:

 • kvalitativní následné hodnocení průzkumu ESENER (2014): přehled a hlavní zjištění v angličtině
 • analýza rozhodujících faktorů praxe v oblasti BOZP ve vybraných členských státech EU (2013): přehled v angličtině, shrnutí v 8 jazycích a příloha v angličtině
 • shrnutí čtyř zpráv o sekundární analýze: Pochopení řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, psychosociálních rizik a účasti pracovníků na pracovištích pomocí průzkumu ESENER (2012): shrnutí ve 24 jazycích
 • Zastoupení zaměstnanců a konzultace s nimi v otázkách BOZP – analýza zjištění Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (2012): přehled v angličtině a přílohy 1 a 2 technické zprávy v angličtině
 • Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – analýza zjištění průzkumu ESENER (2012): přehled v angličtině a přílohy 1 a 2 technické zprávy v angličtině
 • Řízení psychosociálních rizik při práci – analýza zjištění průzkumu ESENER (2012): přehled v angličtině a přílohy 1 a 2 technické zprávy v angličtině
 • Motivační faktory a překážky řízení psychosociálních rizik: analýza zjištění průzkumu ESENER (2012): přehled v angličtině

Další průzkumy a statistiky týkající se BOZP:


Soubor údajů z průzkumu ESENER-2009 je k dispozici v datovém archivu Univerzity v Essexu a institutu GESIS.