Nařízení REACH – nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Informace o rizicích, která látky představují, a o tom, jak tato rizika zvládat, musí výrobci a dodavatelé poskytovat v celém dodavatelském řetězci.

Nařízení REACH také vyžaduje, aby podniky nebo jednotlivci, kteří během své průmyslové nebo profesní činnosti používají určitou chemickou látku, a to samostatně nebo ve směsi, předávali příslušné informace výrobcům a dodavatelům chemických látek nebo Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA). Tyto podniky jsou označovány jako následní uživatelé. Následní uživatelé hrají klíčovou úlohu při prosazování bezpečného používání chemických látek, protože zavádějí bezpečné používání ve svých vlastních provozech a sdělují užitečné informace svým dodavatelům i zákazníkům.

Toto nařízení také přímo souvisí s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), které stanoví standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení a výstražné symboly, které jsou důležitým zdrojem informací pro ochranu na pracovišti.

Odkazy na právní předpisy týkající se pracovišť

Podle právních předpisů týkajících se pracovišť je povinností zaměstnavatele provádět hodnocení rizik a zajišťovat, aby pracovníci byli chráněni a aby jim byly poskytovány informace, pokyny a školení o bezpečném používání chemických látek na pracovišti, a to na základě informací zjištěných ze štítků a bezpečnostního listu. Zaměstnavatel má také právo požadovat od dodavatele další informace.

Na základě nařízení REACH dochází k soustavnému shromažďování údajů o zdravotních a bezpečnostních rizicích vyplývajících z používání chemických látek. Žadatel o registraci (výrobce nebo dovozce), který je povinen poskytovat příslušné údaje Evropské agentuře pro chemické látky, musí tyto informace předávat i následnému uživateli prostřednictvím rozšířeného bezpečnostního listu se scénáři expozice obsahujícího provozní podmínky a opatření k řízení rizik pro bezpečné používání, a to s cílem usnadnit školení pracovníků a postup hodnocení rizik. Současně má žadatel o registraci právo být následnými uživateli informován o významnosti navrhovaných opatření pro řízení rizik, zejména nejsou-li přiměřená.

Registrace

Nařízení REACH vyžaduje registraci všech chemických látek, které jsou vyráběny nebo dováženy do EU v množství 1 tuny nebo větším za rok.

Klíčové body
Většina společností používá chemické látky, přičemž někdy si to ani neuvědomují. Proto je třeba, abyste si zjistili své povinnosti, pokud ve své průmyslové či profesní činnosti nakládáte s chemickými látkami, například barvami, lepidly nebo čisticími prostředky. Možná, že pro vás z nařízení REACH vyplývají určité povinnosti. Používá-li vaše společnost na pracovišti chemické látky, ověřte u svého zaměstnavatele, zda:

  • chemické látky, které používáte, byly registrovány nebo se jejich registrace připravuje. Tyto informace jsou dostupné na webových stránkách agentury ECHA,
  • máte pro použití k dispozici aktuální bezpečnostní listy,
  • opatření na řízení rizik, jak jsou popsána v bezpečnostních listech, a scénáře expozice byly zohledněny v hodnocení rizik s cílem zajistit bezpečné používání chemické látky,
  • s pracovníky nebo jejich zástupci byly provedeny konzultace a byli informováni o hodnocení rizik na pracovišti.

Zdroj: Agentura ECHA, institut ETUI

Výrobci a dovozci předloží agentuře ECHA informace o nebezpečných vlastnostech látek, o klasifikaci a označení a o posouzení možných rizik, která látky představují. Musí spolupracovat s ostatními podniky, které žádají o registraci téže látky. Měly by být poskytnuty chybějící údaje a aktualizovány bezpečnostní listy.

Stránky agentury ECHA „Informace o chemických látkách“ poskytují přístup k centralizovaným databázím přístupným veřejnosti a orgánům (ECHA, Evropská komise, příslušné orgány a dozorové orgány členských států).

Lhůty pro registraci

Nařízení REACH vstoupilo v platnost dne 1. června 2007 s cílem zjednodušit a zlepšit dřívější legislativní rámec pro chemické látky v EU.

Stanovuje tři fáze registrace, s lhůtami do 30. listopadu 2010, 30. května 201330. května 2018.

Zjistěte víc o společných kampaních s evropskými odborovými svazy a agenturou ECHA o povinnostech zaměstnavatelů podle nařízení REACH: 2010; 2012; 2013; 2015.

Hodnocení

Agentura ECHA a členské státy hodnotí informace předkládané podniky za účelem přezkoumání kvality registrační dokumentace a návrhů zkoušek a za účelem stanovení, zda daná látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. U vybraného počtu látek provádí důkladnější hodnocení pověřený členský stát. Chemické látky, které jsou již regulovány jinými právními předpisy, jako jsou léčivé přípravky nebo radioaktivní látky, jsou částečně nebo zcela osvobozeny od povinností vyplývajících z nařízení REACH.

Více informací o hodnocení chemických látek (ECHA)

Povolování a omezování

Podle nařízení REACH lze nebezpečné látky zakázat, pokud jsou jejich rizika nezvladatelná. Rovněž je možné rozhodnout o omezení používání látky nebo ji podrobit předchozímu povolovacímu postupu.

Členský stát nebo agentura ECHA (na základě žádosti Evropské komise) mohou navrhnout omezení. Hodnocení provádějí dva vědecké výbory a agentura ECHA předává jejich stanoviska Evropské komisi, která navrhuje přijetí nového omezení nebo přezkum omezení stávajícího.

Členský stát nebo agentura ECHA (na základě žádosti Komise) mohou navrhnout, aby látka byla identifikována jako látka vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), která může podléhat povolení. Jestliže je látka vzbuzující mimořádné obavy zařazena na seznam látek podléhajících povolení, mohou podniky zaslat agentuře ECHA žádost o povolení pro konkrétní použití, jinak však látku nesmějí používat. Za látky vzbuzující mimořádné obavy se považují látky karcinogenní, toxické pro reprodukci a mutagenní i látky senzibilující dýchací cesty, ale mohou být navrženy i jiné látky.

V dlouhodobém horizontu by měly být nejnebezpečnější látky nahrazeny látkami méně nebezpečnými. Nahrazení a odstranění je také prvním opatřením, které má být použito při ochraně pracovníků. Ujistěte se, že jste se ve svých vnitrostátních právních předpisech informovali o konkrétních opatřeních, která mají být uplatněna, o zákazech a omezení používání.

Podpora

V rámci nařízení REACH také vznikla Evropská agentura pro chemické látky, která má v celém procesu ústřední koordinační a prováděcí úlohu.

Agenturu podporují národní kontaktní místa, jež poskytují pokyny a informace. Často zajišťují koordinaci s vnitrostátními orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.