Zahrnutí problematiky BOZP do vzdělávání

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Zahrnutí nebo integrace BOZP do vzdělávání znamená systematicky toto téma začleňovat do vyučování. Ideální je, když se stane součástí každodenního života žáků, rodičů i zaměstnanců školy.

Pokud se děti začnou učit o BOZP, když se učí číst a psát, stane se přirozenou součástí jejich způsobu práce, hry a života. Vypěstují si k BOZP dobrý přístup, který je bude provázet po celou dobu produktivního života.

Začít v mládí, zůstat v bezpečí: úspěšné vzdělávání v oblasti BOZP

Je nejlepší, když se témata BOZP začlení do jednotlivých předmětů, než když se učí samostatně. Učení na základě činností a praktické příklady pomohou toto sdělení předat dětem a mládeži. Klíčová sdělení lze opakovat různými způsoby pro různé věkové skupiny, ať již na základních, nebo středních odborných školách.

Tato celoškolní koncepce představuje ideální model. Začlenění otázek BOZP do dalšího vzdělávání je obtížnější a méně rozvinuté, zejména na univerzitách. Nicméně platí stejný „celostudijní“ model. Vytváření sítí a spolupráce s orgány BOZP jsou klíčovými faktory, které přispívají k úspěšnému začlenění problematiky BOZP do vzdělávání.

Začleňování BOZP do školního života

Tato celoškolní koncepce kombinuje vzdělávání a vedení školy. Žáci a personál školy spolupracují na tom, aby škola byla bezpečným a zdravým místem pro práci i učení, prostřednictvím:

 • osvěty v oblasti rizik a řízení BOZP, např. zapojení žáků do identifikace nebezpečí,
 • osvěty v oblasti ochrany zdraví a podpory ochrany zdraví, např. iniciativy „zdravé školy“,
 • podpory důstojnosti a úcty ke všem, např. kampaně proti šikaně,
 • péče o životní prostředí, např. opětovné používání a recyklace.

Tipy pro úspěšné začlenění

Z případových studií víme, co pomáhá zajistit, aby celoškolní koncepce fungovala:

 • vedení ze strany ředitele školy s cílem motivovat zaměstnance i žáky
 • zapojení žáků, rodičů i zaměstnanců
 • poskytování praktické podpory a nástrojů; v tomto ohledu je užitečným zdrojem iniciativa „
  Napo pro učitele
 • odborná příprava učitelů
 • vytváření sítí mezi školami
 • spolupráce mezi orgány BOZP a vzdělávacími institucemi
 • důraz na praxi a zapracování vzdělávání v oblasti rizik do vyučovaných předmětů

Další informace: