Vedení a účast zaměstnanců

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Silné a efektivní vedení, které je vidět, je zásadní pro dobrou úroveň BOZP. A dobrá úroveň BOZP je zase nezbytná pro úspěch podniku.

Ochrana zaměstnanců před úrazy a poškozením zdraví není jen zákonnou a morální povinností, ale je i znamením, že firma bude pravděpodobně růst a prosperovat.

Snižování rizika shora dolů

Vedoucí subjekty podniku – vrcholné vedení, ředitelé nebo představenstvo / správní rada – jsou v pozici, kdy mohou podporovat prevenci úrazů a poškození zdraví na pracovišti. To mohou zajistit prostřednictvím:

 • závazku k vypracování efektivní strategie řízení BOZP a informováním o ní,
 • vytvoření spolehlivých systémů řízení BOZP,
 • sledování výkonnosti těchto systémů,
 • toho, že půjdou příkladem a vždy budou dodržovat všechny bezpečnostní postupy,
 • motivování zaměstnanců k tomu, aby se zapojili do zajišťování dobré úrovně BOZP.

Cena za špatné vedení

Neefektivní nebo neexistují vedení v oblasti BOZP může mít na svědomí úrazy nebo dokonce úmrtí, stejně tak jako špatné duševní i fyzické zdraví zaměstnanců. Může poškodit dobré jméno společnosti. Špatné vedení může ve skutečnosti vyjít velmi draho, například v důsledku pracovní neschopnosti, zameškaného času a odškodného.

Dobré vedení v oblasti BOZP na druhou stranu:

 • předchází úrazům a nemocem,
 • zvyšuje produktivitu a efektivitu,
 • zlepšuje morálku zaměstnanců,
 • pomáhá podniku získat nové zakázky a přilákat kvalitní zaměstnance.

Jak se ujmout vedení v oblasti BOZP

Existuje několik jednoduchých kroků, které můžete učinit, abyste zajistili, že vaše organizace bude těžit z výhod dobrého vedení v oblasti BOZP. Zde je několik praktických rad, které vycházejí z příručky vypracované HSE (britským úřadem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci):

 • Provádějte pravidelná hodnocení rizik a jednejte na základě jejich výsledků.
 • Při přijímání nových zaměstnanců a při zavádění nových procesů či pracovních postupů vždy zvažte možný dopad na BOZP.
 • Vedení, které je vidět, je efektivní vedení. Dbejte na to, aby vedoucí pracovníci pravidelně chodili „do provozu“ a hovořili se zaměstnanci o problémech v oblasti BOZP a jejich řešení.
 • Projevujte své odhodlání tak, že zajistíte, aby otázky BOZP byly vždy na programu zasedání představenstva / správní rady.
 • Poskytujte školení v oblasti BOZP všem vedoucím pracovníkům a zvyšujte tak povědomí o významu BOZP.

Partnerství – zapojení zaměstnanců

Jedním z klíčů k dobrému vedení v oblasti BOZP je zapojení zaměstnanců. Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni diskutovat se zaměstnanci o otázkách BOZP. Pokud však učiníte víc, než jste ze zákona povinni, bude to pro váš podnik přínosné. Pravděpodobnost, že bude řízení BOZP úspěšné, se zvyšuje, pokud podněcuje aktivní účast pracovníků a zavádí dialog mezi zaměstnanci a vedením.

V roce 2012 EU-OSHA na toto téma zahájila dvouletou kampaň nazvanou kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 „Partnerství při prevenci rizik“.

Tato kampaň vyvrcholila srovnávací akcí, na níž si partneři kampaně vyměnili příklady správné praxe, proběhly workshopy na témata, jako je „odborná příprava v oblasti vedení“ a „kultura BOZP v organizaci“. Přečtěte si shrnutí této akce.