Pilotní projekt Evropského parlamentu týkající se zdraví a bezpečnosti starších pracovníků

Projekt „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v kontextu stárnoucí pracovní síly“ byl zahájen a financován Evropským parlamentem (viz Úř. věst. L 56, 29.2.2012, s. II/230–231) a realizovala jej Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) z pověření Evropské komise.

Cílem Evropského parlamentu bylo prozkoumat možnosti, jak zlepšit zdraví a bezpečnost při práci s ohledem na výzvy, jež představuje stárnoucí pracovní síla, a napomoci rozvoji politiky v této oblasti. Projekt realizovaný agenturou poskytuje komplexní přehled témat souvisejících se stárnutím, prací, bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) a analyzuje politiky a iniciativy, které se v celé Evropě stárnutím pracovní síly zabývají. Projekt zohlednil rovněž výzkum nadace Eurofound o udržitelné zaměstnanosti.

Je k dispozici interaktivní vizuální prezentace klíčových výsledků projektu, včetně údajů o demografii, zaměstnanosti, pracovních podmínkách a zdraví a rovněž příkladů BOZP a souvisejících politik v celé Evropě, jež se zabývají výzvami spočívajícími ve stárnutí pracovní síly. 

Zprávy vypracované v rámci projektu:

CELKOVÁ ANALÝZA

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – Závěrečná celková zpráva o analýze – zpráva shrnuje zjištění projektu a obsahuje politické ukazatele a doporučení zaměřené na různé úrovně a typy adresátů.

 

STÁRNOUCÍ PRACOVNÍ SÍLA A DŮSLEDKY PRO BOZP

Stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu Vychází ze sekundárního výzkumu, který se zabýval dosavadními informacemi o těchto tématech.

Ženy a stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu Vychází ze sekundárního výzkumu.

 

POLITIKY, STRATEGIE A PROGRAMY

Zpráva o analýze politik, strategií a programů EU a členských států v oblasti stárnutí obyvatelstva a pracovní sily – zpráva se zabývá výzvami, které přináší stárnoucí pracovní síla v oblasti BOZP a v oblastech politiky, které BOZP ovlivňují, jako jsou zaměstnanost a sociální věci, veřejné zdraví a vzdělávání.

 

REHABILITACE A NÁVRAT DO PRÁCE 

Rehabilitace a návrat do práce: zpráva o analýze politik, strategií a programů EU a členských států

Přehled výzkumu týkajícího se rehabilitace a návratu do práce – proveden za pomoci sekundárního výzkumu s cílem poskytnout přehledný souhrn poznatků a doporučení v dané oblasti.

Podrobný popis 9 případových studií o programech rehabilitace / návratu do práce – popisy obsahují názory odborníků a zainteresovaných nebo zúčastněných stran.

 

SITUACE NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – zprávy o stavu v jednotlivých zemích – informace byly shromážděny vnitrostátními odborníky v každé zemi pomocí sekundárního výzkumu a doplněny diskuzními skupinami organizovanými se zprostředkovateli BOZP a odborníky v deseti členských státech.

Jazykové verze zpráv o stavu v jednotlivých zemích

 

OSVĚDČENÉ POSTUPY A ZDROJE

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku: analýza osvědčených postupů na pracovišti a potřeb podpory – zpráva shrnuje zjištění z případových studií a kvalitativního výzkumu.

24 případových studií osvědčených postupů na pracovišti – případové studie zahrnují zkušenosti osob, které se podílejí na jednotlivých činnostech, a názory a potřeby malých podniků.

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku: přehled zdrojů pro pracoviště

 

Vícejazyčný elektronický průvodce řízením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou

Konference zainteresovaných stran

Konference zainteresovaných stran, která se konala dne 22. září 2015 v Bruselu, představila hlavní zjištění a závěry projektu posluchačům z členských států a tvůrcům politiky na evropské úrovni.

Více o konferenci

Tento projekt podporuje kampaň Zdravé pracoviště 2016–2017: „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ tím, že pro kampaň zajišťuje podkladové informace.