Švédsko

Švédská agentura pro odborné znalosti o pracovním prostředí – Mynak je od roku 2019 švédským národním kontaktním místem Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jmenovaným švédskou vládou a parlamentem.

Mynak v rámci své úlohy kontaktního místa koordinuje zástupce vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců s cílem posílit vnitrostátní a mezinárodní činnost v odvětví bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Švédská agentura pro odborné znalosti o pracovním prostředí je vnitrostátním znalostním centrem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a plní tyto úkoly:

  • shromažďuje, kompiluje a šíří již existující poznatky o práci a pracovním prostředí získané výzkumem,
  • hodnotí a analyzuje dopady zavedených reforem a vládních iniciativ,
  • pomáhá určovat a řešit mezery ve znalostech a oblasti dalšího vývoje,
  • sleduje a propaguje rozvíjení poznatků na vnitrostátní a mezinárodní úrovni,
  • sleduje a podporuje vývoj organizací zabývajících se ochranou zdraví při práci.

Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Švédsko
Contact person:
Pernilla BJÄRNE
Tel: +46 26-14 84 13