Montenegro

Dohled nad uplatňováním zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (,,Oficiální věstník Republiky Černé Hory", č. 79/04), ustanovená nařízení založená na podobných a jiných opatřeních, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řídí prostřednictvím inspektorátu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Černé Hory, pokud zákon nestanoví, že dohled nad uplatňováním těchto nařízení týkající se konkrétních činností vykonávají jiné úřady. Součástí inspektorátu práce je odbor pro činnosti inspektorátu práce. Vedoucím odboru je hlavní inspektor práce. Úředníci v odboru jsou inspektoři práce, kteří vykonávají dohled nad zaměstnaneckými vztahy, a také inspektoři práce dohlížející na bezpečnost činností při práci. Kromě povinností a oprávnění, které stanoví zákon, přijímají inspektoři práce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci procesu provádění kontrolního dohledu odpovědnost a jsou oprávněni k tomu, aby • prozkoumali obecné zákony, kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy, rozhodnutí, osvědčení a další jednotlivé zákony, záznamy a další dokumentaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • prozkoumali vážná zranění jednotlivců při práci, kolektivní pracovní úrazy a úmrtí. Kromě činností odboru byla v souladu se zákonem o sociální radě (,,Oficiální věstník Černé Hory", č. 16/07) vytvořena na bázi tripartity sociální rada, která převzala roli hospodářské a sociální rady, jež byla tripartitní strukturou a zahrnovala nevládní organizace. Oddělení se zabývalo otázkami týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nedávno bylo do kompetence sociální rady začleněno také pracovní lékařství. Na konci roku 2009 byla společně s prováděním akčního plánu přijata stategie pro zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců a a bezpečnosti při práci v Černé Hoře na období 2010 - 2014. K sociálním partnerům patří kromě vlády Černé Hory zástupci odborů zaměstnanců

  Černé Hory a zástupci odborů zaměstnavatelů

  Černé Hory. Významnou úlohu v rámci systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plní také fond důchodového a invalidního pojištění a fond zdravotního pojištění, v němž musejí být pojištěni všichni zaměstnanci, a který odpovídá za poskytování údajů ministerstvu práce a sociálních věcí týkajících se pracovních úrazů, nemocí z povolání, nemocí vzniklých v souvislosti s prací a zdravotních postižení v důsledku práce, a to na požádání - měsíčně a za každý kalendářní rok, nejpozdějí do 31. ledna následujícího roku. Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

  v Černé Hoře zahrnuje také organizace oprávněné k vykonávání úkolů v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - jedná se o fyzické či právnické osoby, které jsou v rámci lidských zdrojů, organizačních, technických a jiných podmínek stanovených ministerstvem práce a sociálních věcí kvalifikovány k provádění následujících úkolů:

 1. prozkoumávání (vyhodnocování) technické dokumentace, což určí podmínky způsobilosti preventivních opatření, technických nařízení a norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s cílem zajistit shodu v rámci ochrany zaměstnanců v budovách, které jsou vybaveny vypracovanou technickou dokumentací pro pracovní postupy, které je třeba provést,
 2. kvalifikace a kontrola kvalifikace zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 3. pokud jde o pracovní místa podle článku 36 zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ,
 4. příprava činností v rámci hodnocení rizik, společně s návrhem opatření k jejich odstranění,
 5. pravidelné kontroly a testování zařízení, osobního vybavení a bezpečnostního vybavení při práci,
 6. pravidelné kontroly a testování elektrických a dalších instalací a
 7. kontrola podmínek pracovního prostředí (fyzických, chemických a biologických činitelů, osvětlení a mikroklimatu).

Měly by být také zmíněny pověřené zdravotnické orgány, Sdružení bezpečnosti a ochrany zdraví při práciČerné Horynevládní organizace a pojištovny.


Focal points' contact details