Bulharsko

V Bulharské republice spadá veřejná politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pod Radu ministrů. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovává, koordinuje a realizuje veřejné politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Ministerstvo zdravotnictví řídí a koordinuje činnosti na ochranu a podporu BOZP. Výkonná agentura generálního inspektorátu práce je veřejný orgán odpovědný za celkový dohled nad dodržováním pracovního práva k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i pro podmínek zaměstnávání. Národní ústav sociálního zabezpečení provádí sledování vědeckých stanovisek týkajících se pracovní schopnosti, prošetřuje úrazy související s prací a vede jejich databázi.Vnitrostátní politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vypracovává a provádí na základě třístranné spolupráce na celostátní, odvětvové a regionální úrovni. Národní rada o pracovních podmínkách je stálým orgánem odpovědným za koordinaci, konzultace a spolupráci při vývoji a realizaci politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na národní úrovni. Ve všech místních správních obvodech existují regionální rady, jejichž cílem je zajistit třístrannou spolupráci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ve všech podnicích také existují výbory pro pracovní podmínky, kde může probíhat dialog mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Ministry of Labour and Social Policy
2 Triaditza Street
1051 Sofia
Bulharsko
Contact person:
Darina KONOVA
Tel: +359 +359(2) 8119 518
E-mailová adresa: darina [dot] konova [at] mlsp [dot] government [dot] bg