Slovinsko

Ve Slovinsku patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci do kompetence ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny a ministerstva zdravotnictví. Tato dvě ministerstva monitorují a vyhodnocují situaci ve výše uvedené oblasti a na základě toho stanovují právní předpisy a řešení pro standardizované předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontrola nad dodržováním předpisů v této oblasti patří do kompetence slovinského inspektorátu práce.V rámci ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny, které působí jako národní kontaktní místo agentury EU-OSHA, funguje národní síť, v níž navzájem spolupracují zástupci vlád, odborů a organizací zaměstnavatelů, odborníci a výzkumní pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovního lékařství. Národní síť usiluje zejména o podporu kultury bezpečnosti a šíření informací týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Podrobné informace o činnostech národního kontaktního místa a národní sítě jsou k dispozici na této adrese: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Slovinsko
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
E-mailová adresa: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si