Slovinsko

Ve Slovinsku spadá bezpečnost a ochrana zdraví při práci do pravomoci ministerstva práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí a ministerstva zdravotnictví. Tato dvě ministerstva sledují a posuzují situaci ve výše uvedené oblasti a na tomto základě vypracovávají předpisy a hledají řešení k zajištění standardizované regulace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontrola provádění předpisů v této oblasti je v pravomoci Inspektorátu práce Republiky Slovinsko.

V rámci ministerstva práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí, které plní úlohu národního kontaktního místa agentury EU-OSHA, působí vnitrostátní síť, která zaštiťuje spolupráci zástupců vlády, zástupců odborových svazů a organizací zaměstnavatelů, odborníků a výzkumných pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovního lékařství. Tato vnitrostátní síť se angažuje zejména v oblasti podpory kultury bezpečnosti.

Podrobné informace o činnostech národního kontaktního místa a národní sítě jsou k dispozici na této adrese: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si