Česká republika

V České republice spadá bezpečnost, ochrana zdraví a spokojenost při práci primárně do působnosti ministerstva práce a sociálních věcí, které rovněž zajišťuje dialog se sociálními partnery a ministerstvem zdravotnictví. V omezené míře spadá tato problematika rovněž do působnosti Českého báňského úřadu a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Státní úřad inspekce práce ve spolupráci se svými oblastními inspektoráty prosazuje dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a pracovních podmínek. Státní orgán pro ochranu zdraví při práci, který je součástí Ministerstva zdravotnictví České republiky, odpovídá za prosazování předpisů v oblasti ochrany zdraví při práci. Český báňský úřad dohlíží nad dodržováním předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při hornické činnosti a při nakládání s výbušninami. Státní úřad pro jadernou bezpečnost odpovídá za regulační záležitosti týkající se ionizujícího záření.

Tripartitní Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která působí jako poradní orgán české vlády, koordinuje činnost řady státních orgánů a sociálních partnerů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předsedou této rady je ministr práce a sociálních věcí.

Kontaktní místo agentury EU-OSHA pro Českou republiku koordinuje a řídí národní síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) a Státní zdravotní ústav (SZÚ) vystupují v roli center znalostí o problematice spokojenosti při práci. Shromažďují informace o bezpečnosti, zdraví a spokojenosti při práci a provádějí související výzkum.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz