Rumunsko

V Rumunsku je příslušným orgánem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ministerstvo práce, rodiny a sociální ochrany. Jeho hlavní povinnosti: příprava národní politiky a strategie v této oblasti, příprava návrhů normativních aktů k provádění národní strategie a sledování způsobu prosazování právních předpisů. Inspekce práce kontroluje dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany a zdraví při práci.Národní výzkumný ústav pro ochranu při práci "Alexandru Darabont" připravuje na vědeckém základě opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prosazuje politiku schválenou pro tuto oblast. Ústředním orgánem v oblasti péče o veřejné zdraví je ministerstvo veřejného zdraví. Ředitelství pro veřejné zdraví kontrolují dodržování norem ochrany zdraví při práci a přispívají k prosazování ochrany zdraví při práci. Národní ústav pro starobní důchody a ostatní práva sociálního pojištění je pojistitelem v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání.Rumunské kontaktní místo řídí národní síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a poskytuje informace na rumunské internetové stránce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
35A Ghencea Blvd., Sector 6
061 692 Bucharest
Rumunsko
Contact person:
Ioana-Georgiana NICOLESCU
Tel: +40 +40 (21) 313 31 58
E-mailová adresa: georgiana [dot] nicolescu [at] gmail [dot] com