Maltské

Vnitrostátním subjektem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Maltě je Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ÚBOZP) zřízený zákonem o BOZP XXVII z roku 2000. ÚBOZP tvoří členové správní rady jmenovaní ministrem při konzultaci s členy tripartity, kteří zastupují zejména zaměstnavatele, zaměstnance a odbory. Kromě toho tento úřad zahrnuje výkonný orgán, jehož funkce jsou tyto: • aplikovat ustanovení zákona XXVII z roku 2000 a všech předpisů nebo nařízení vytvořených na jeho základě,
 • vytvářet strategie při konzultaci s výkonným ředitelem, podle kterých může být prováděna všeobecná vnitrostátní politika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • poskytovat poradenství ministrovi odpovědnému za bezpečnost a ochranu zdraví při vytváření předpisů, jejichž cílem je podporovat, udržovat a chránit vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • monitorovat vyhovění příslušným právním předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a přijímat opatření směřující k prosazení vyhovění,
 • připravovat předpisy nebo kodexy praxe potřebné pro podporu, zachování a ochranu vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • podporovat šíření informací týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a metod nutných pro prevenci pracovních úrazů, poškození zdraví nebo úmrtí,
 • podporovat vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytování pomoci v nouzi a první pomoci na pracovištích, shromažďovat a analyzovat údaje a statistiku o pracovních úrazech, poškození zdraví a úmrtích a o záležitostech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci,
 • vést registry takových provozů, instalací, vybavení, strojů, výrobků, látek nebo chemikálií určených k používání při práci, které dle stanoviska úřadu představují závažné riziko pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • provádět veškerá šetření všech záležitostí týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i šetření ke stanovení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jakémkoli pracovišti,
 • podporovat a provádět vědecký výzkum zaměřený na lepší metody prevence nemocí z povolání, pracovních úrazů nebo úmrtí,
 • vést registry osob schopných poskytovat poradenství ve věcech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt