Nizozemsko

V Nizozemsku nese za dodržování politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci podniku primární zodpovědnost zaměstnavatel a zaměstnanci, od nichž se vyžaduje, aby se domluvili na pracovních podmínkách. Při přijímání příslušných opatření v oblasti BOZP je podporují odborové organizace a svazy daného odvětví. Novinkou v oblasti BOZP v Nizozemsku je to, že dohody uzavřené mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v rámci odvětví jsou uvedeny v tzv. „katalogu BOZP“ (arbocatalogus). Jedná se o souhrn opatření a řešení na dodržování předpisů, ze kterých si podniky působící v daném odvětví mohou vybrat.Vláda (ministerstvo práce a sociálních věcí) dává podnikům v rámci jejich úsilí o podporu dobrých pracovních podmínek větší volnost. Veškeré předpisy vycházejí ze zákona o pracovních podmínkách (Arbowet), výnosu o pracovních podmínkách (Arbobesluit) nebo nařízení o pracovních podmínkách (Arboregeling) (plné znění). Na dodržování právních předpisů dohlíží inspektorát práce. Důležitou úlohu sehrává také katalog BOZP. Kontaktní místo soustřeďuje znalosti, informace a zkušenosti. Zástupci organizací zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlády tu společně pracují na tom, aby informace o BOZP přicházející z Evropy byly srozumitelné a dostupné všem. Kontaktní místo spravuje Organizace pro aplikovaný výzkum v oblasti kvality života (TNO Kwaliteit van Leven).Bližší informace o nizozemském systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v angličtině a nizozemštině naleznete na webových stránkách nizozemského kontaktního místa.


Focal points' contact details