Litva

V Litvě provádí národní politiku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ministerstvo práce a sociálních věcí (společně s Ministerstvem zdravotnictví). Státní inspektorát práce, který působí pod záštitou Ministerstva práce a sociálního zabezpečení, odpovídá za prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, předcházení porušování právních předpisů upravujících oblast práce, jakož i kontrolu dodržování ustanovení zákoníku práce Litevské republiky a zákonů a standardních právních aktů upravujících vztahy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v podnicích, institucích, organizacích nebo jiných organizačních strukturách, a to bez ohledu na jejich právní formu, druh a oblast působnosti, a rovněž v případech, kdy zaměstnavatel je fyzickou osobou (litevský zákon o inspekci práce č. IX-1768, Žin., 2003, č. 102-4585).Hlavními právními předpisy, které upravují politiku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a její uplatňování v Litvě, je zákoník práce a zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. IX-1672, Žin., 2003, č. 70-3170).Funkci litevského národního kontaktního místa Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci plní Státní inspektorát práce. Kontaktní místo koordinuje litevskou informační síť pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů, vědecké a veřejné instituce a orgány provádějící národní politiku v oblasti BOZP.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Valstybinė darbo inspekcija
Algirdo g. 19
03213 Vilnius
Litva
Contact person:
Nerita SOT
Tel: +370 5 265 1628
E-mailová adresa: nerita [dot] sot [at] vdi [dot] lt