лице, участващо в схема за формално професионално образование и обучение, съчетаваща същественото основано на работа учене с учене в образователни или обучителни институции, водещо до национално призната квалификация

всяко лице, определено или признато за член на семейството или за член на домакинството, съгласно законодателството въз основа на което се отпускат обезщетения