форма на заетост, при която работниците могат да извършват своята работа от всяко място по всяко време, подпомагана от съвременните технологии // 2. труд, полаган поне частично и редовно извън „главния офис“ на лицето, независимо дали това са помещенията на работодателя, или пригоден домашен офис, като се използват ИКТ за достъп до споделената компютърна система на предприятието

белодробно и/или системно грануломатозно заболяване, причинено от експозиция на берилий чрез вдишване

Горивен газ, произведен или чрез анаеробно разграждане или ферментация на биоразградими материали, или чрез газификация на дървесина или друга биомаса.