систематично измерване на променливите обстоятелства и процеси в течение на времето, за да се осигури спазването на определени стандарти или условия или за да се установят потенциалните промени по отношение на определени изходни параметри

химикал, който може да взаимодейства с ендокринната или хормоналната система при известни дози и причинява ракови тумори, вродени малформации или други смущения в развитието

заплахи или действително упражнено насилие спрямо работник или служител от страна на клиент, потребител, пациент, стажант или друг потребител на услугите

документи с препоръки, предназначени за оптимизиране на качеството, въз основа на систематичен преглед на доказателства и оценка на предимствата и вредите от различните възможности, допълнени с експертизата и опита както на практикуващите лица, така и на потребителите

тълкувателен текст, приет от Комисията с цел да се улесни прилагането на правилата за конкуренция и да се осигури прозрачност и правна сигурност по отношение на административната практика на Комисията