умение за взаимодействие и сътрудничество с хора с различен културен произход с цел усъвършенстване на полезните резултати, свеждане до минимум на риска от неуспех и повишаване на шансовете за успех както на лицето, така и на организацията в международна среда

координатор, подпомагащ работника да премине през различните услуги, необходими за успешното му връщане на работа, и осигуряващ това предлаганите услуги да отговарят на нуждите му