понятие, състоящо се от три величини: доходи, сигурност на пазара на труда и качество на работната среда, и представляващо важен двигател за повишеното участие на работната сила, производителността и икономическата ефективност

регламент на Европейския съюз от 2008 г., привеждащ в съответствие системата на Европейския съюз за класифициране, етикетиране и опаковане на химически вещества и смеси с Глобалната хармонизирана система (GHS), от който се очаква да улесни световната търговия, да хармонизира предоставянето на информацията за опасност на химикалите и да насърчи регулаторната ефективност

обем от когнитивни умения или усилия, необходими за извършването на задача или набор от задачи

мярка за премахване на рисковете на работното място при източника, чрез технически или организационни средства или чрез осигуряване на колективна защита, като например осигуряване на скеле вместо алпинистки седалки, която има приоритет пред защитните мерки на отделните работници и служители

представителство на интересите на работниците в областта на здравето и безопасността чрез формални споразумения извън работното място, посредством задължителни или доброволни средства, по силата на Конвенция 155 на МОТ и международни регулаторни разпоредби относно управлението на здравето и безопасността, предвиждащи набор от минимални законови права за ефективно представителство на работниците