форма на дисциплина и контрол, установена с помощта на ИКТ, при която графиците на работниците се определят и наблюдават от компютър, често с вграден алгоритъм за непрекъснато подобряване, основан на средната бързина, с която те трябва да изпълняват конкретни задачи

стандартизация на задачите чрез използването на информационните технологии, включваща установяването на инструментите и техниките за изпълнението на задачи, с цел да се подобри и наблюдава ефективността на работата, често посредством автоматизирано управление

работа, извършвана от автоматизирани системи с роботизиран процес, опосредстван и подпомаган от човешкия мозък, цифровите медии и говор и технологии, като например обработката на данни в облак, социалните медии, мобилността на големи данни, анализа на данните и машинното обучение, с цел създаване на нови продукти и резултати

приемане, увеличено използване и интегриране на цифрови технологии в бизнес, организация или общество

общество, в което е широко разпространено използването на цифровите технологии, където цифровите мрежи и приложения са от основно значение за организирането на обществените услуги и общественото пространство