гранична стойност, определена на общностно равнище въз основа на оценка, както е описано за ИГСПЕ, и при наличието на техники за измерване

гранична стойност, определена на общностно равнище, при което,освен че се вземат предвид факторите, отчетени при установяването на ИГСПЕ, социално-икономическите и техническите фактори на изпълнимост, има за цел да осигури минимално равнище на защита на всички работници в Общността

лице в рамките на организацията със способност да оказва въздействие върху политиките, процедурите и практиките в областта на здравето и безопасността, използващо това въздействие за създаването на култура на безопасност

защита на информацията, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, която се обработва изцяло или частично с автоматизирани средства или различни от автоматизирани средства, ако информацията формира или има за цел да представлява част от система за подаване

всяко обезпечително действие, процедура или инсталация, предназначени или предприети за опазване или защита от нанасяне на вреди на лица, собственост или околната среда