форма на неформална работа или работа на повикване, която може да включва такава, извършвана при поискване посредством онлайн платформа, но и други видове дейности от самостоятелно заети лица, цифрово улеснявани или не

възприятието от работниците и служителите от различни организационни равнища на различни значими аспекти от работната среда, като например събития, процедури, правила и отношения

лице, което ще бъде ангажирано, ангажирано е или е било ангажирано с възнаградена дейност в държава, на която не е гражданин

работничка, която кърми, по смисъла на националното законодателство и/или националната практика, и която уведомява работодателя си за състоянието си, в съответствие със законодателството и/или практиката

работничка, родила не повече от 14 седмици преди определена дата, с последващо раждането отсъствие по здравословни причини, свързано с темпа на майчиното възстановяване, включително степента на усложненията по време на раждането и възстановяването