Słowenia

W Słowenii bezpieczeństwo i higiena pracy wchodzą w zakres kompetencji Ministerstwa Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równości Szans oraz Ministerstwa Zdrowia. Te dwa ministerstwa monitorują i oceniają sytuację w powyższym obszarze i na tej podstawie opracowują przepisy i rozwiązania dotyczące znormalizowanej regulacji BHP. Kontrolą wdrażania odnośnych przepisów zajmuje się Inspekcja Pracy Republiki Słowenii.

W ramach Ministerstwa Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równości Szans, które pełni obowiązki krajowego punktu centralnego EU-OSHA, działa krajowa sieć zajmująca się współpracą przedstawicieli rządu, przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców, ekspertów i naukowców w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy. Ta sieć skupia się zwłaszcza na promowaniu kultury bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat działań krajowego punktu kontaktowego i sieci krajowej są dostępne pod adresem: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si