Słowenia

W Słowenii bezpieczeństwo i zdrowie w pracy należy do kompetencji Ministerstwa Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Ministerstwa Zdrowia. Te dwa ministerstwa monitorują i oceniają sytuację we wspomnianej dziedzinie i na tej podstawie sporządzają przepisy i rozwiązania standardowych uregulowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Nadzór nad wdrożeniem przepisów w tej dziedzinie należy do kompetencji słoweńskiego Inspektoratu Pracy.W ramach krajowej sieci, działającej pod zwierzchnictwem Ministerstwa Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych, pełniącego funkcję krajowego punktu kontaktowego EU-OSHA, współpracują przedstawiciele rządowi, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, eksperci i pracownicy naukowi w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i medycyny pracy. Krajowa sieć bierze udział szczególnie w promowaniu kultury bezpieczeństwa i rozpowszechnianiu informacji o kwestiach zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.Szczegółowe informacje na temat działań krajowego punktu kontaktowego i sieci krajowej są dostępne pod adresem: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Słowenia
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
Adres e-mail: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si