You are here

Informacje prasowe

Co nowego
26/03/2019

Partnerzy kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – substancje niebezpieczne pod kontrolą” oraz inni eksperci zgromadzili się na dwa dni w Brukseli, aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Uczestnicy warsztatów i sesji plenarnych omawiali sposoby ograniczania narażenia na czynniki rakotwórcze i inne substancje niebezpieczne w miejscu pracy. Wśród poruszonych istotnych tematów znalazły się multidyscyplinarne działania w zakresie BHP, skuteczne systemy oceny ryzyka i aktywna komunikacja na wszystkich poziomach.

Komunikaty prasowe

14/12/2018 - 01:30

W nowym sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono ustalenia dużego projektu, w którym Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zebrała ekspertów i decydentów z całej Europy w celu zbadania i omówienia rozwiązań z zakresu ostrzegania i nadzoru wybiórczego służących wczesnemu wykrywaniu nowych zagrożeń i chorób związanych z pracą.

29/11/2018 - 01:45

W nowym sprawozdaniu EU-OSHA publikuje wyniki dużego dwuletniego projektu, mającego na celu przewidywanie wpływu cyfryzacji na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy (BHP) w UE. W ramach ostatecznych wyników tego projektu prognozy podkreślono rozwój technologii wspieranych przez ICT, potencjalny wpływ tych technologii na charakter i organizację pracy oraz wyzwania i możliwości w zakresie BHP, jakie mogą się z nimi wiązać.