You are here

Informacje prasowe

Co nowego
22/01/2019

Publikacja opisuje opracowanie nowych metod oceny liczby pracowników w EU narażonych na wpływ niebezpiecznych substancji oraz zakres tego narażenia. Badanie miało na celu określenie substancji i sektorów, które stanowią największe ryzyko dla pracowników, poprzez śledzenie tendencji występujących w czasie.

Celem było nie tylko uzyskanie poglądu na użycie niebezpiecznych substancji, ale również stworzenie metodologii, która mogłaby zostać ponownie wykorzystana do monitorowania przyszłych trendów i zmian.

Komunikaty prasowe

14/12/2018 - 01:30

W nowym sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono ustalenia dużego projektu, w którym Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zebrała ekspertów i decydentów z całej Europy w celu zbadania i omówienia rozwiązań z zakresu ostrzegania i nadzoru wybiórczego służących wczesnemu wykrywaniu nowych zagrożeń i chorób związanych z pracą.

29/11/2018 - 01:45

W nowym sprawozdaniu EU-OSHA publikuje wyniki dużego dwuletniego projektu, mającego na celu przewidywanie wpływu cyfryzacji na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy (BHP) w UE. W ramach ostatecznych wyników tego projektu prognozy podkreślono rozwój technologii wspieranych przez ICT, potencjalny wpływ tych technologii na charakter i organizację pracy oraz wyzwania i możliwości w zakresie BHP, jakie mogą się z nimi wiązać.