Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia

Istnieje szeroka gama środków wspólnotowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przyjętych na podstawie art. 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dyrektywy europejskie są prawnie wiążące i muszą być transponowane do krajowego prawodawstwa państw członkowskich.

Dyrektywy europejskie określają minimalne wymagania i podstawowe zasady, takie jak zasada zapobiegania i zasada oceny ryzyka, jak również obowiązki pracodawców i pracowników. Szereg europejskich wytycznych ma na celu ułatwienie wdrażania dyrektyw i norm przyjętych przez europejskie organizacje normalizacyjne.

Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027, ogłoszone w planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych, określają kluczowe priorytety i działania niezbędne do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W ramach tych przyjęto podejście trójstronne, skupiające się na trzech kluczowych celach: przewidywaniu zmian i zarządzaniu nimi, poprawie zapobiegania i zwiększeniu gotowości.

Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy można również znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej, DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.

Poniższe działy zawierają uporządkowane tematycznie informacje dotyczące przepisów europejskich i ich wdrożenia oraz innych praktycznych dokumentów z zakresu BHP.