Pojawiające się zagrożenia

Praca i miejsca pracy nieustannie ewoluują pod wpływem nowych technologii, substancji i procesów roboczych, zmian w strukturze siły roboczej i rynku pracy oraz nowych form zatrudnienia i organizacji pracy. Zmiany te mogą prowadzić do powstania nowych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Aby miejsca pracy przyszłości były bezpieczne i zdrowe, konieczne jest przewidywanie tych zagrożeń i podejmowanie stosownych działań.

Jednym z najważniejszych celów EU-OSHA jest identyfikacja i udostępnianie wiarygodnych danych wysokiej jakości dotyczących nowych i pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), które zaspokoją potrzeby decydentów i naukowców, pozwalając im na podejmowanie skutecznych działań we właściwym czasie.

W tym celu, w oparciu od wyniki badań i konsultacje z ekspertami, działające przy EU-OSHA Europejskie Obserwatorium Ryzyka (EU Risk-Observatory) gromadzi i analizuje dane na temat trendów i czynników wpływających na miejsca pracy oraz na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Opracowuje dokumenty do dyskusji, raporty, streszczenia i wizualizacje skierowane do działających na szczeblu unijnym i krajowym podmiotów kształtujących politykę, partnerów społecznych, badaczy i organizacji pośredniczących, aby dostarczać im informacji i narzędzi niezbędnych do skutecznej identyfikacji nowych i pojawiających się wyzwań.

Ostatecznym celem jest podnoszenie świadomości w zakresie wpływu poszczególnych rodzajów zmian (technologicznych, społecznych, politycznych i gospodarczych) na bezpieczeństwo i zdrowie europejskich pracowników, a także zachęcanie ich już teraz do zapobiegania wyzwaniom w obszarze BHP, a tym samym tworzenia bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy przyszłości.

Identyfikacja pojawiających się zagrożeń

Badania foresightowe

EU-OSHA prowadzi szereg projektów foresightowych (prognostycznych), których celem jest ocena potencjalnych skutków nowych technologii, nowych sposobów pracy i zmian społecznych na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Projekty te mają na celu nie tylko identyfikację nowych zagrożeń, ale także przewidywanie zmian, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy.

Badania foresightowe realizowane są przez EU-OSHA z wykorzystaniem różnorodnych metod: dokonuje się przeglądów literatury, prowadzi konsultacje z ekspertami i tworzy scenariusze. Organizowane przez EU-OSHA warsztaty mają sprzyjać gromadzeniu wiedzy, rozpowszechnianiu wyników i zachęcaniu do debaty.

Ten program pracy ma służyć świadomemu kształtowaniu polityki i pomagać w ustalaniu priorytetów dla działań i badań. Badania foresightowe mogą mieć znaczący wpływ na politykę, na przykład, pomagając podmiotom kształtującym politykę w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, a także skłaniają do przyjmowania długoterminowego podejścia strategicznego.

Wśród tematów już omówionych w serii przeglądów znalazły się zielone miejsca pracy, ICT/cyfryzacja, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz zmiana klimatu.

Ponadto w wielu publikacjach odnoszących się do poszczególnych sektorów dotyczących przyszłości rolnictwa i leśnictwa przeanalizowano nowe i pojawiające się możliwości i zagrożenia. 

Ekspertyzy do dyskusji

EU-OSHA publikuje opracowania z analiz eksperckich, które mają zachęcić specjalistów ds. BHP i decydentów w całej UE do dyskusji na temat przyszłości pracy i pojawiających się problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wnioski zawarte w tych dokumentach często wskazują obszary dalszych badań lub działań.

Wśród tematów omówionych już w serii przeglądów znalazły się pozyskiwanie wiedzy z tłumu (crowdsourcing), robotyka oraz leki zwiększające wydajność , drukowanie przestrzenne, technologie monitorujące oraz sektor handlu elektronicznego.

Przejrzyj wszystkie ekspertyzy do dyskusji dotyczące pojawiających się zagrożeń