Poprawa zgodności z przepisami BHP

© EU-OSHA/Jim Holmes

Ponieważ struktura, organizacja i kontrola pracy stale się zmieniają, zapewnienie, by przedsiębiorstwa wypełniały swoje obowiązki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) ma coraz większe znaczenie. Działania EU-OSHA ukierunkowane na wspieranie zgodności z przepisami BHP (lata 2021-2024) koncentrują się na czynnikach wpływających na przestrzeganie norm BHP w celu promowania kontekstu organizacyjnego wspierającego przedsiębiorstwa w wysiłkach na rzecz ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Poprawa zgodności z BHP w przedsiębiorstwach

Przestrzeganie przepisów BHP może stanowić wyzwanie, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. W poprzednim badaniu EU-OSHA potwierdzono jednak, że na zgodność z przepisami BHP silny wpływ mają niektóre czynniki zewnętrzne:

  • egzekwowanie przepisów na drodze prawnej;
  • wpływ łańcucha dostaw;
  • zewnętrzne usługi BHP;
  • normy społeczne lub branżowe;
  • wsparcie finansowe.

Celem tego działania jest poczynienie kroków w następstwie tych wyników, przeprowadzając przegląd rodzajów dostępnego wsparcia i innowacyjnych strategii do wspierania zgodności. Mimo że w centrum uwagi znajdują się mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, to pod uwagę bierze się również rolę, jaką w tworzeniu środowiska wspierającego zgodność z przepisami odgrywają większe przedsiębiorstwa.

Etapy programu badań

Po wstępnej ocenie ogólnego przeglądu zgodności z BHP zidentyfikowano dwa główne elementy badania do dalszych dogłębnych badań:

  • Pierwszy z nich odnosi się do podejść rynkowych do promowania BHP i skupia się na strategiach mających wpływ na powiązania w ramach łańcucha dostaw w celu poprawy regulacji BHP, koncentrując się w szczególność na sektorach rolno-spożywczym i budowlanym.
  • Drugi element koncentruje się na wpływie państwa, tzn. na podejściu do regulacji i egzekwowania prawa w celu zapewnienia zgodności BHP oraz identyfikacji innowacyjnych praktyk przyjętych przez inspektoraty i służby prewencyjne wspierające BHP.

Wpływ COVID-19 na zgodność z BHP

Ogólny przegląd rozpoznaje również potrzebę oceny, w jaki sposób wyzwania stawiane przez COVID-19, wpływają na zgodność z BHP. Najbardziej widoczne jest to w sektorach rolno-spożywczym i budowalnym, gdyż pracownicy w tych sektorach zaliczają się do najbardziej dotkniętych pandemią i zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Badanie ma na celu wsparcie rozwoju strategii poprawiających warunki pracy poprzez pomoc przedsiębiorstwom w przestrzeganiu przepisów BHP.