Krajowe punkty centralne

Image

EU-OSHA posiada krajowe punkty centralne we wszystkich państwach członkowskich. Informacje na ich temat są ogólnodostępne.

Punkty centralne są wyznaczane przez władze krajowe na zasadzie oficjalnych przedstawicielstw EU-OSHA. Są to zazwyczaj krajowe ośrodki BHP, a ich podstawowe zadanie polega na wdrażaniu programów roboczych EU-OSHA.

Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania krajowych punktów centralnych?

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 roku ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wymaga powołania do życia krajowego punktu centralnego, który będzie właściwym organem krajowym lub wskazaną przez niego instytucją krajową.

Krajowy punkt centralny ma obowiązek uwzględniać punkt widzenia partnerów społecznych na szczeblu krajowym zgodnie z ustawodawstwem lub praktyką krajową .

Jak działają krajowe punkty centralne?

Każdy punkt centralny kieruje własną siecią trójstronną złożoną z organów rządowych oraz przedstawicieli stowarzyszeń pracowników i prawodawców. Krajowa sieć odzwierciedla sytuację w państwie członkowskim i nie jest tworzona przez EU-OSHA.

Wnosi ona wkład w pracę EU-OSHA i mechanizm rozpowszechniania produktów i informacji w danym kraju. Ponadto krajowe punkty centralne mają udział w planowaniu i realizacji kampanii EU-OSHA oraz wyznaczaniu ekspertów krajowych do udziału w grupach i spotkaniach Agencji.

Co z krajami nienależącymi do UE?

Jako kraje EOG, Norwegia, Islandia i Liechtenstein również posiadają krajowe punkty centralne, które w pełni uczestniczą w sieci punktów centralnych EU-OSHA, i są traktowane na takiej samej zasadzie jak państwa członkowskie. Szwajcaria jako państwo EFTA także uczestniczy w sieci punktów centralnych EU-OSHA.

EU-OSHA ma również krajowe punkty centralne w regionie Zachodnich Bałkanów i w Turcji utworzone za pośrednictwem programu finansowanego przez Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). Obecnie uczestniczą w nim następujące kraje: Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Kosowo (o statusie określonym rezolucją RB ONZ nr 1244/99), Czarnogóra, Serbia i Turcja.

Celem tej współpracy jest przygotowanie tych krajów na przyszłe pełne uczestnictwo w sieci EU-OSHA i wkład w rozwój kultury zapobiegania ryzyku. Wspierane działania są w większości związane z wymianą informacji i działaniami dotyczącymi podnoszenia świadomości w zakresie BHP zgodnie z kampaniami informacyjnymi pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.