Praktyczne narzędzia i wskazówki dotyczące substancji niebezpiecznych

Państwa członkowskie, instytucje europejskie, stowarzyszenia przedsiębiorców, partnerzy społeczni i inne podmioty opracowały szereg narzędzi i wytycznych, które ułatwiają przedsiębiorstwom przeprowadzanie kompleksowych i skutecznych ocen ryzyka. Narzędzia te odzwierciedlają szerokie spektrum podejść do skutecznego zarządzania substancjami niebezpiecznymi. Są one często powiązane z konkretnymi czynnościami podejmowanymi w miejscu pracy, takimi jak napełnianie zbiorników cieczami, przepompowywanie cieczy lub spawanie. W innych źródłach informacji zawarto kompleksowe przeglądy określonych grup substancji, takich jak substancje uczulające, lub zwrócono uwagę na typowe zagrożenia występujące w określonych sektorach.

Niezależnie od wnoszenia wkładu w proces przeprowadzania wysokiej jakości oceny ryzyka, wiele z tych narzędzi zawiera ponadto dobre rozwiązania praktyczne i wyjaśnia, w jaki sposób można ograniczać ryzyko w typowych sytuacjach związanych z narażeniem na oddziaływanie substancji niebezpiecznych, do których dochodzi w miejscu pracy. Istnieją również narzędzia służące zapewnieniu wsparcia konkretnym podmiotom, m.in. inspektorom pracy, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedstawicielom pracowników. Dlatego też warto zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju pomoc można uzyskać.