Badania nad chorobami układu mięśniowo-szkieletowgo związanymi z pracą

Image

W 2017 r. EU-OSHA rozpoczęła czteroletnią działalność badawczą dotyczącą związanych z pracą chorób układu mięśniowo-szkieletowego (MSD), która zakończy się pod koniec 2020 r. Działalność badawcza prowadzi do kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2020-22”, która skupia się na chorobach układu mięśniowo-szkieletowego.

Celem działania jest promowanie i wspieranie zapobiegania chorobom układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) oraz zarządzania przewlekłymi MSD związanymi z pracą w miejscu pracy. Osiąga się to poprzez identyfikację dobrych praktyk, podnoszenie świadomości na ich temat i dostarczanie dotyczących ich wskazówek władzom krajowym, pracodawcom i organizacjom na poziomie sektorowym.

Celem działania jest:

 • wykorzystanie istniejących badań i nowych danych w celu lepszego zrozumienia przyczyn leżących u podstaw MSD w różnych sektorach i zawodach;
 • określenie udanych inicjatyw mających na celu zapobieganie MSD i zarządzanie nimi oraz promowanie ich wśród szerokiego grona odbiorców;
 • stymulowanie dyskusji na temat wspierania krajowych środków zapobiegawczych wśród decydentów politycznych oraz osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP);
 • promowanie skutecznej długoterminowej reintegracji pracowników z MSD poprzez określenie skutecznych systemów i środków.

Zadania badawcze obejmują przeglądy literatury, zbieranie i analizę danych, studia przypadków, a także określanie najlepszych praktyk, praktycznych narzędzi oraz materiałów służących szkoleniom i podnoszeniu świadomości.

Istnieje wiele aspektów projektów i innych działań. 

 

Badania, polityka i praktyka w zakresie zapobiegania chorobom układu mięśniowo-szkieletowego

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą pozostają głównym problemem pomimo dziesiątek lat inwestycji w zapobieganie im na wszystkich poziomach. W projekcie tym zadaje się pytanie, dlaczego tak jest i zaleca się nowe podejścia do tego zagadnienia, w szczególności:

 • poprawę zrozumienia pojawiających się zagrożeń i czynników, które przyczyniają się do rozwoju chorób układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą;
 • określenie związanych z tym wyzwań;
 • określenie luk w obecnych strategiach, zarówno na poziomie polityki, jak i miejsca pracy;
 • badanie skuteczności i jakości interwencji w miejscu pracy oraz oceny ryzyka.

Zobacz główne sprawozdania i powiązane publikacje

Przegląd faktów i danych liczbowych dotyczących chorób układu mięśniowo-szkieletowego

Potrzebujemy dokładnego obrazu rozpowszechnienia, kosztów i demografii MSD w Europie, aby wesprzeć decydentów politycznych na szczeblu unijnym i krajowym.

Projekt zapewnia to poprzez zebranie i analizę danych z odpowiednich i wiarygodnych oficjalnych źródeł w celu poprawy naszego zrozumienia przyczyn leżących u podstaw chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Ułatwia to stosowanie i zachęca do stosowania większej liczby lepiej ukierunkowanych instrumentów politycznych na szczeblu unijnym i krajowym.

Projekt ma również na celu umożliwienie wcześniejszej identyfikacji nowych i pojawiających się zagrożeń w pracy, co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze interwencje.

Praca z przewlekłymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego

BHP odgrywa rolę we wspieraniu pracowników cierpiących na bolesne choroby układu mięśniowo-szkieletowego w utrzymaniu pracy i zapewnianiu, że praca nie pogorszy ich stanu zdrowia. Osiąga się to poprzez określenie i ocenę odpowiednich dostosowań, które umożliwią pracownikom kontynuację pracy.

Badania te opierają się na dotyczącym powrotu do pracy elemencie projektu z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa starszych pracowników. Celem tych badań jest zwiększenie wiedzy i poprawa dostępu do kluczowych informacji w celu wsparcia zatrudnienia osób cierpiących na ból związany z MSD.

Określono praktyczne rozwiązania, w tym proste środki wspierające dalszą pracę oraz zasoby zachęcające pracowników do wczesnego zgłaszania objawów.

Zobacz główne sprawozdania i powiązane publikacje

Zasoby szkoleniowe dla miejsca pracy

Zapewniono środki na wsparcie szkoleń zawodowych i szkoleń wprowadzających oraz na potrzeby instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i dyskusji na temat BHP w miejscu pracy. Opierają się one na już opracowanych zasobach, stworzonych aby pomóc nauczycielom w prowadzeniu zajęć lekcyjnych na temat MSD dla uczniów w wieku od 7 do 11 lat z wykorzystaniem filmów o Napo.

Film Napo w... Mniej dźwigaj jest w całości poświęcony MSD, a Napo w... Powrót do zdrowej przyszłości zawiera sceny związane z MSD. Każda istotna scena w filmach ma działanie szkoleniowe z celami edukacyjnymi i przeglądem działań. Materiały są idealne do dyskusji lub pracy grupowej po obejrzeniu filmu o Napo.

Projekt przewiduje również „karty sytuacyjne” opisujące rzeczywiste sytuacje związane z MSD w miejscu pracy, które są również idealne do dyskusji grupowych. Każda karta zawiera wystarczającą ilość informacji, aby zrozumieć problem i kontekst sytuacji, pozostawiając uczestnikom możliwość wspólnego poszukiwania rozwiązań. 

Zestaw narzędzi do zapobiegania chorobom układu mięśniowo-szkieletowego

W celu zwiększenia wiedzy na temat chorób układu mięśniowo-szkieletowego i wsparcia profilaktyki na poziomie miejsca pracy stworzono zestaw praktycznych narzędzi.

Głównym rezultatem projektu jest publicznie dostępna baza danych zawierająca łącza do istniejących zasobów dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w całej Europie. Są to:

 • Publikacje
 • Studia przypadków
 • Wytyczne
 • Praktyczne narzędzia
 • Materiały audiowizualne

Zobacz główne sprawozdania i powiązane publikacje

Różnorodność siły roboczej a choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Siła robocza w Europie staje się coraz bardziej zróżnicowana w wyniku:

 • napływu pracowników migrujących i uchodźców;
 • rosnącej liczby pracowników z drugiego pokolenia migrantów;
 • większej liczby kobiet na rynku pracy;
 • większej liczby starszych pracowników dzięki polityce aktywnego starzenia się;
 • poprawy widoczności i udziału pracowników LGBTI;
 • zwiększenia udziału pracowników niepełnosprawnych.

Grupy te często doświadczają warunków pracy gorszych niż przeciętne. Pracownicy ci często grupują się w określonych sektorach lub miejscach pracy związanych ze złymi warunkami pracy, wyższym ryzykiem wystąpienia MSD i większym wpływem na zdrowie.

Projekt ten przedstawia dowody na związek pomiędzy MSD a różnorodnością siły roboczej oraz identyfikuje dobre praktyki w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników migrujących, kobiet i pracowników LGBTI.

Zobacz główne sprawozdania i powiązane publikacje

Zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego i przyszli pracownicy

EU-OSHA ściśle współpracuje z ENETOSH w celu zbierania informacji na temat badań, dobrych praktyk i praktycznych narzędzi dotyczących chorób układu mięśniowo-szkieletowego, skierowanych do młodych ludzi. Główne wyniki uwzględniono w bazie danych dotyczącej chorób układu mięśniowo-szkieletowego opracowanej w ramach projektu „Zestaw narzędzi do zapobiegania MSD” oraz działań w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Dostępne zasoby:

Długotrwałe przebywanie w jednej pozycji a choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Coraz więcej uwagi poświęca się chorobom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z długotrwałym siedzeniem i staniem.

Częstość występowania przedłużonego siedzenia wzrosła (np. w pracy biurowej), ale dostępne są ograniczone praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania schorzeniom. Długotrwała pozycja stojąca jest czynnikiem ryzyka wystąpienia bólu w dolnym odcinku pleców i chorób kończyn dolnych.

Projekt ten podnosi świadomość i dostarcza praktycznych porad na temat zagrożeń i rozwiązań związanych z długotrwałym statycznym siedzeniem i staniem.

Dostępne zasoby:

Ergonomia partycypacyjna w zapobieganiu chorobom układu mięśniowo-szkieletowego

„Ergonomia partycypacyjna” odnosi się do pracowników, przełożonych i innych właściwych stron wspólnie identyfikujących zagrożenia związane z pracą i zajmujących się takimi zagrożeniami, które mogą prowadzić do urazów i problemów zdrowotnych. Zachęca się uczestników do identyfikowania w swoich miejscach pracy i usuwania takich zagrożeń, które mogą powodować lub nasilać MSD.

Przykłady obejmują pracę w niewygodnych pozycjach, wykonywanie powtarzalnych czynności i konieczność użycia siły. Proces ten może pomóc pracodawcom we wdrożeniu najbardziej efektywnych rozwiązań.

Brakuje jednak świadomości procesu i wiedzy na temat tego, jak go przeprowadzić w praktyce. Aby zaspokoić te potrzeby, projekt dostarcza informacji i prostych zasobów, w tym studiów przypadku.

Czynniki ryzyka psychospołecznego a choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Istnieją dowody wskazujące na to, że ryzyko psychospołeczne i MSD są tak ściśle ze sobą powiązane, że najlepiej jest zajmować się nimi wspólnie. Panuje zgoda co do tego, że wiele czynników przyczynia się do rozwoju chorób układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy, w szczególności aspektów fizycznych (niewygodne pozycje pracy, ruch z użyciem siły, powtarzalne zadania itd.)

Ostatnie badania koncentrują się na psychospołecznych elementach zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy, np. niskiej satysfakcji z pracy, konkurencyjnych wymaganiach, małej kontroli nad pracą i słabym wsparciu społecznym.

Projekt ten poszerza naszą wiedzę na temat powiązań między ryzykiem psychospołecznym a MSD, dostarczając wskazówek i przykładów dobrych praktyk.

Telepraca

Telepraca pomogła firmom rozwijać się i przetrwać pandemię COVID-19, lecz także naraża pracowników na większe ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i problemów ze zdrowiem psychicznym. W tym obszarze EU-OSHA prowadzi szereg działań badawczych, których celem jest głębsze zbadanie tego sposobu pracy i jego wpływu na BHP z perspektywy pracowników, pracodawców i decydentów politycznych.

Tu znajdziesz główne raporty, powiązane publikacje i praktyczne narzędzia

Artykuły OSHwiki:

Zasoby sektorowe i tematyczne

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są szczególnym powodem do niepokoju w niektórych sektorach gospodarki i dla pracowników wykonujących określone zawody. Przeprowadzono badania analizujące, w jaki sposób zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wpływają na poszczególne sektory i zawody, a ustalenia są przedstawiane w artykułach tematycznych i innych zasobach.

Zobacz powiązane publikacje