You are here

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2018–2019

Future Healthy Workplaces Campaigns
Głównym tematem podejmowanym w kampanii na lata 2018–2019 będą substancje niebezpieczne, a jej celem będzie zwiększenie wiedzy na ten temat i propagowanie kultury zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy w całej UE, a także ukierunkowanie na potrzeby konkretnych grup pracowników.

Kampanii przyświecają następujące cele:

 • Uświadamianie, jak ważne jest zapobieganie zagrożeniom związanym z substancjami niebezpiecznymi, w celu położenia kresu powszechnym błędnym wyobrażeniom na ten temat;
 • propagowanie oceny ryzyka przez udzielanie informacji na temat praktycznych narzędzi i tworzenie okazji do wymiany dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wykluczenia lub zastępowania substancji niebezpiecznych w miejscu pracy,
  • hierarchii środków zapobiegawczych (tj. przestrzegania hierarchii określonej w przepisach, tak aby zawsze wybierano najskuteczniejszy rodzaj środka);
 • pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy przez wspieranie wymiany dobrych praktyk. EU-OSHA jest sygnatariuszem umowy, w której zobowiązała się do udziału w Planie działań UE na rzecz eliminacji substancji rakotwórczych;
 • zwrócenia się ku grupom pracowników ze szczególnymi potrzebami i podwyższonym stopniem ryzyka przez dostarczanie zindywidualizowanych informacji i przykładów dobrych praktyk. Do takich grup należą:
  • kobiety
  • pracownicy migrujący
  • osoby młode
  • pracownicy narażeni na większe ryzyko ze względu na sektor, w którym są zatrudnieni, lub zajmowane stanowisko pracy
  • pracownicy tymczasowi i pracownicy zatrudnieni w gospodarce nieformalnej;
 • pogłębienie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników, a jednocześnie zwrócenie uwagi na rozwój polityki.