Badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na raka w Europie

Szacuje się, że nowotwory stanowią 53% wszystkich zgonów związanych z pracą w UE i innych krajach rozwiniętych, tak więc wiarygodne dane na temat narażenia w miejscu pracy na czynniki ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe mają zasadnicze znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jak i dla wydajnej i zrównoważonej gospodarki.

EU-OSHA planuje wdrożyć badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na raka w Europie w celu lepszego rozpoznawania czynników ryzyka zachorowania na raka odpowiedzialnych za większość sytuacji narażenia. Badanie dotyczy również najbardziej rozpowszechnionych sytuacji narażenia oraz liczby i cech pracowników narażonych na szereg czynników ryzyka zachorowania na raka, w tym azbestu, benzenu, chromu, spalin z silników Diesla, niklu, pyłu krzemionki, promieniowania ultrafioletowego, pyłu drzewnego i innych. Celem tego badania jest lepsze ukierunkowanie kampanii uświadamiających i środków zapobiegawczych oraz przyczynienie się do kształtowania strategii opartych na danych empirycznych.

W 2017 r. ukończono studium wykonalności dotyczące opracowania badania oceniającego narażenie pracowników na substancje rakotwórcze, oparte na udanym badaniu australijskim. Prace przygotowawcze rozpoczną się w 2020 r., aby określić kraje, w których zostanie najpierw przeprowadzone badanie, podjąć pierwsze kroki do przygotowania metodologii i zaadaptowania modelu australijskiego do kontekstu europejskiego.

Przeczytaj przegląd projektu nowego badania

Badanie zostanie opracowane i przeprowadzone w latach 2021–2022, a publikacja pierwszych wyników zaplanowana jest na 2023 r. Po ocenie zaplanowanej na 2024 r. podjęte zostaną decyzje o rozszerzeniu badania na większą liczbę krajów oraz o dodatkowe czynniki ryzyka.