Badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na raka w Europie

W organizowanym przez EU-OSHA badaniu narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na raka w Europie przeanalizowano, w jaki sposób europejscy pracownicy są narażeni na wybrane czynniki ryzyka zachorowania na raka. Tysiącom pracowników w sześciu krajach zadaje się pytania dotyczące ich codziennych zadań i dostosowane do ich obecnej pracy.

Szacuje się, że nowotwory stanowią 53% przyczyn wszystkich zgonów związanych z pracą w UE i innych krajach rozwiniętych, tak więc wiarygodne dane na temat narażenia w miejscu pracy na czynniki ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe mają zasadnicze znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jak i dla wydajnej i zrównoważonej gospodarki.

EU-OSHA prowadzi badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na raka w Europie, aby móc lepiej identyfikować czynniki ryzyka zachorowania na raka odpowiedzialne za większość przypadków narażenia. W badaniu przeanalizowano również najpowszechniejsze sytuacje narażenia oraz liczbę i charakterystykę pracowników narażonych na szereg czynników ryzyka zachorowania na raka, w tym azbest, benzen, chrom, spaliny z silników Diesla, nikiel, pył krzemionkowy, promieniowanie ultrafioletowe, pył drzewny i inne. Celem tego badania jest lepsze ukierunkowanie kampanii uświadamiających i środków zapobiegawczych oraz przyczynienie się do kształtowania strategii opartych na danych empirycznych.

Badanie ma również na celu dostarczenie informacji, które mogłyby przyczynić się – w stosownych przypadkach – do aktualizacji prawodawstwa UE w celu poprawy ochrony przed substancjami niebezpiecznymi i nowotworem pochodzenia zawodowego, w szczególności w odniesieniu do przygotowania ewentualnych przyszłych wniosków dotyczących zmiany dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych, mutagenów i substancji reprotoksycznych.

Ponadto oczekuje się, że badanie to przyczyni się do działań w zakresie BHP w ramach europejskiego planu walki z rakiem oraz do wsparcia jednego z kluczowych celów strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027 w zakresie poprawy profilaktyki chorób związanych z pracą, w szczególności raka.

Przeczytaj przegląd projektu badania

Etapy badania

2017

Zakończono studium wykonalności dotyczące badania oceniającego narażenie pracowników na substancje rakotwórcze, na podstawie pomyślnie przeprowadzonego australijskiego badania wykorzystującego innowacyjne narzędzie oceny narażenia zawodowego (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS).

2020

Rozpoczęto prace przygotowawcze, aby określić kraje, w których badanie zostanie przeprowadzone w pierwszej kolejności, oraz zapoczątkować działania służące opracowaniu metodologii i zaadaptowaniu modelu australijskiego (OccIDEAS) do kontekstu europejskiego.

2021 i 2022

Badanie zostało opracowane, dostosowane i przetłumaczone. Wiosną 2022 r. przeprowadzono test pilotażowy. Badanie jest prowadzone w terenie od września 2022 r. do stycznia 2023 r. w sześciu państwach członkowskich UE: Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech i na Węgrzech. Przeszkoleni ankieterzy skontaktują się z pracownikami, dzwoniąc na telefony komórkowe, w celu wypełnienia prawie 25 000 kwestionariuszy.

2023 i 2024

Publikacja pierwszych ustaleń planowana jest na koniec 2023 r. EU-OSHA opublikuje również sprawozdanie opisujące innowacyjną metodykę. Wyniki badania zostaną uzupełnione analizami wtórnymi obejmującymi dogłębną analizę konkretnych zagadnień. Po dokonaniu oceny podjęte zostaną decyzje o rozszerzeniu badania na większą liczbę państw i o dodatkowe czynniki ryzyka.