Badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na raka w Europie

Szacuje się, że nowotwory stanowią 53% wszystkich zgonów związanych z pracą w UE i innych krajach rozwiniętych, tak więc wiarygodne dane na temat narażenia w miejscu pracy na czynniki ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe mają zasadnicze znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jak i dla wydajnej i zrównoważonej gospodarki.

EU-OSHA planuje wdrożyć badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na raka w Europie w celu lepszego rozpoznawania czynników ryzyka zachorowania na raka odpowiedzialnych za większość sytuacji narażenia. Badanie dotyczy również najbardziej rozpowszechnionych sytuacji narażenia oraz liczby i cech pracowników narażonych na szereg czynników ryzyka zachorowania na raka, w tym azbestu, benzenu, chromu, spalin z silników Diesla, niklu, pyłu krzemionki, promieniowania ultrafioletowego, pyłu drzewnego i innych. Celem tego badania jest lepsze ukierunkowanie kampanii uświadamiających i środków zapobiegawczych oraz przyczynienie się do kształtowania strategii opartych na danych empirycznych.

Studium wykonalności dotyczące badania oceniającego narażenie pracowników na substancje rakotwórcze, na podstawie pomyślnie przeprowadzonego australijskiego badania wykorzystującego innowacyjne narzędzie oceny narażenia zawodowego (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS) zakończono w 2017 r. Prace przygotowawcze rozpoczęły się w 2020 r., aby określić kraje, w których badanie zostanie przeprowadzone w pierwszej kolejności oraz zapoczątkować działania służące opracowaniu metodologii i zaadaptowaniu modelu australijskiego (OccIDEAS) do kontekstu europejskiego.

Badanie zostanie opracowane i przeprowadzone w latach 2021–2022, a publikacja pierwszych wyników zaplanowana jest na 2023 r. Po ocenie zaplanowanej na 2024 r. podjęte zostaną decyzje o rozszerzeniu badania na większą liczbę krajów oraz o dodatkowe czynniki ryzyka.

Share this on: